Om de wratten te verdrijven

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     875 Views     Leave your thoughts  

OUD WANGELOOF

Om de wratten te doen verdwijnen:

– Gaat naar ‘t kerkhof als er de wratten te doen verdwijnen; legt de hand waar de wratten op staan, op den grond en bedekt ze met gewijde aarde. Leest daarna negen weestgegroeten en de wratten gaan weg – Dat heten ze: de wratten begraven.

– Bestrijkt de wratten met een stukske spek en steekt het in den grond. Bidt negen dagen lang den eersten dag negen weestgegroeten, den tweeden acht en iederen volgenden dag eenen min. Na verloop van negen dagen is het spek rot en de wratten zijn weg.

– Komt ge in eene vreemde kerk, dompelt de hand waar ge de wratten op staan hebt in ‘t wijwatervat en ze zullen ook verdwijnen. In een vreemde kerk, want thuis doet het niets af.

OUDE GEBRUIKEN
I. Met Lichtmis zal men achter de horens der koeibeesten en in den hoed of de klak van de huisgenooten, drij lekken van de gewijde keers laten druppen.

II. Als de leste brei boekweit uitgedorschen is, houdt ineens de gemeten trippelslag op en de dorschers slagen te gelijk, zoo hard zij kunnen, op den dorschvloer. Dat is de leste slag, die de huisvrouw moet vermanen den beslag in de pan te gieten en de fecstkoeken beginnen te bakken.

III. Als de oogst binnen is of de aardappelen uit zijn, dan moet de boer aan knechts en meisens en aan zijn werkvolk eene fooi geven, ‘s Avonds wordt er dan koek gebakken en met koffie toegediend.

IV. Bij een sterfgeval worden de katten uit den huize gejaagd, de klok stilgehouden en de slagvensters gesloten.

VOLKSGENEESKUNST

Om de wratten te verdrijven.

– Men moet de kern van eenen noot nemen, de wrat er mee inruischen (wrijven), daarna de kern terug in de schelp doen, die tobinden en in ‘nen zwaluwnest leggen. Men moet echter zorgen dat de wtee schalen der noot, alsook de kern ongeschonden blijven.

– De wrat met warm bloed van flieremuizen (vleermuizen) bestrijken is een krachtig middel.

– De wrat met warm mosselwater wasschen is ook goed

– Ook kan men ze over ‘t bloot lichaam van ‘nen dood wrijven.

– Voor wratten op de hand, moet men drij verschillige kerken bezoeken, en iedermaal de hand met de wratten in ‘t wijwater steken.

– Om de sproeten te verdrijven, kan men zijn aangezicht met mosselwater wasschen.

– Ook kan men daartoe ‘nen halven patat in ‘t gemak gooien.

– Om zweethanden te genezen, wassche men ze in zemelen.

– Om het bloeden uit den neus te stelpen, moet men een grauw papierken onder de tong leggen.

– Om van kramp in de beenen bevrijd te blijven, moet men er een palingsvel, als eenen ring rond draaien.

– Om het rheumatisme te genezen, moet men eene wilde kastanie in den zak dragen het is nochtans noodig dat men ze gekregen hebbe; als de ziekte gedaan is, moet men de kastanje begraven.

– Een citroen in den zak dragen is een goede middel tegen de roos.

– Om de ‘zenuwen’ te genezen, moet men een zakske klipzout op de borstholte dragen.

Uit ‘Ons Volksleven’ van 1889

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>