Oostnieuwkerke wil niet betalen

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     401 Views     Leave your thoughts  

Ontwerp van Steenwegen.

Hooglede
Wij hebben eindelijk de goedkeuring bekomen voor het plan van de steenweg van Roeselare naar Hooglede. De beraadslaging van de gemeenteraad van 9 april 1862 is goedgekeurd door de bestendige afvaardiging van de provincieraad de 1ste oktober 1863, en de bemachtiging om rechterlijk de nodige onteigeningen van grond te doen, is verleend bij koninklijk besluit van de 8ste december 1863.

Het bestek en plan, opgemaakt door de heer Van Impe, geleider van Bruggen en Wegen, te Kortrijk, bedragen de som van 110.000 frank waarvan Roeselare en Hooglede voorafgaandelijk elk de helft zullen moeten goeddoen. Het staatsbestuur en de provincie hebben beloofd voor een derde tussen te komen, doch wij zullen deze toelagen het eerste jaar niet ontvangen, en daarna zijn we verplicht de helft te voorzien in de stadsbegroting. In een van de aanstaande zittingen van de gemeenteraad zal het kohier van lasten en voorwaarden kunnen beraadslaagd worden.

Passendale
Het verslag van de bestendige afvaardiging van de provincieraad van 9 juli 1863, over het leggen van de steenweg van Roeselare naar Passendale, is met algemene stemmen ter uitvoering aangenomen door de provincieraad van West-Vlaanderen, in zitting van 17 Juli 1863.

Ziehier een uittreksel van dat verslag: ‘sedert lange tijd (1828) de stad Roeselare en de belangrijke gemeente Passendale hebben vele pogingen gedaan om een rechtstreekse steenweg te leggen tussen deze twee plaatsen. Altijd hebben moeilijke omstandigheden het uitvoeren belet. Op heden nog ontmoet de stad Roeselare vanwege de gemeente Oostnieuwkerke een volstrekte weigering van tussen de onkosten te komen.’

‘Deze nieuwe steenweg is ongetwijfeld van groot nut. Hij zal een uitgestrektheid hebben van 8531 meter, waarvan 311 meter op Roeselare in stenen en 2900 meter in keien op Oostnieuwkerke en Passendale reeds gelegd zijn. Er zouden bijgevolg 5320 meter open blijven; te weten: 3546 meter op Roeselare, en 1774 meter op Oostnieuwkerke.

Het bedrag van bestek voor het eerste deel is van 80.500 frank, en voor het tweede 41020 frank. Uw commissie wijkt niet terug voor de tegenstand van Oostnieuwkerke. Vermits de verplichting aanvaard is door de twee andere belanghebbende plaatsen, » een derde van de onkosten te dekken, zij stelt voor het gewone hulpgeld toe te staan, ‘t is te zeggen ook een derde, of 40.507 frank.

Nu dat de tussenkomst van de provincie vastgesteld is, zullen wij zo snel mogelijk het plan doen volmaken, om het zelf aan den gemeenteraad voor te leggen.

Oostnieuwkerke
In zitting van 23 Juni 1863, besluit de gemeenteraad met eenparige stemmen, het openstaande vak van de weg op Oostnieuwkerke te bestraten, met keien of met stenen, van aan de Diksmuidesteenweg tot aan de reeds gemaakte keiweg aan den Most, te zelfdertijd dat de steenweg van Roeselare op Passendale zal gemaakt worden.

Uit ‘Het Verslag over het beheer en de toestand der stad Roeselare’ van 1864

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>