Op lood gebouwd

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     541 Views     Leave your thoughts  

Dit verhaal gaat over duizenden meters metaal, aangebracht door zeer bekwame middeleeuwse vaklui. Enorme hoeveelheden metaal die je normaal nooit te zien krijgt. En als je het al te zien krijgt dan zal je het niet kunnen meenemen tenzij je een beschadiging aanricht. Met de metaaldetector kan je er niet bij. Het zit het trouwens op een onbereikbare diepte…

De stad leper tijdens de late middeleeuwen van zuiver drinkwater voorzien was niet zo voor de hand liggend. De harde – tot 80 meter dikke -kleilaag (leperiaanse klei) laat trouwens geen regenwater doorsijpelen. En de voor consumptie geschikte waterlagen bevonden zich voor die tijd op een onbereikbare diepte. Waterputten of stee-putten in de harde klei uitgraven had dus geen gevolg. Vanaf het ontstaan van leper tot in de tijd van Vauban heeft men verschillende malen geprobeerd om water te ontdekken.

In het jaar 1777 is zelfs tot op een diepte van 62,5 meter gegraven maar er was geen water aanwezig. Bij het ontstaan van de stad moesten de bewoners zich behelpen met het water van de plaatselijke waterloop. Deze waterloop ontspringt op de oostelijke flank van de Kemmelberg en kreeg de naam Bollaertbeek. Wanneer de Bollaertbeek ten zuiden van de stad aan de voorvestingmuur de stad binnenstroomt krijgt ze al sinds de Middeleeuwen een andere naam.

Vanaf deze plaats heet ze de Ieperlee, die als overwelfde waterloop en gescheiden van het vestinggrachtwater onder de stad doorstroomt. De ligging van Ieper werd indertijd bepaald door deze natuurlijke waterloop en een belangrijke weg.

De Grote Markt werd aangelegd precies op het snijpunt Ieperlee en de weg die van Rijsel via Mesen, Ieper, Torhout naar Brugge liep. De ligging was dus ideaal voor een snelle groei. De verbazingwekkende bevolkingsaangroei was echter wel hoofdzakelijk te danken aan de voorspoedige economische ontwikkeling in Vlaanderen in verband met de lakennijverheid.

De stad werd snel een belangrijk handelscentrum en een politiek trefpunt. Na het aanleggen van de vestingswallen (in 1214) werd water uit de grachten gehaald. De eersten die een steenput hadden aangesloten aan de stadsgrachten waren de tempeliers (1225). Ze hadden daarvoor een overeenkomst met de schepenen van de stad.

Maar voor de nog steeds groeiende stad was deze methode van watervoorziening ontoereikend. De stad kocht daarom in 1269 een groot stuk grond op om de Kemmelbeek af te leiden naar de Dikkebusvijver en zo via een kunstmatig aangelegde beek de watervoorraad te vermeerderen.

Strenge maatregelen werden ook getroffen om het drinkwater tegen vervuiling en tegen besmetting te vrijwaren. In de tweede helft van de dertiende eeuw werd er een ondergronds netwerk van watervoorziening door de stad aangelegd om zoveel mogelijk over drinkwater te beschikken. Het water van de stadsgrachten werd via houten of loden buizen naar grote openbare ronde steenputten geleid ofwel via moederbuizen onder de bestrating verder naar kleinere waterputten bij particulieren.

De waterputten moesten jaarlijks gereinigd worden. Zoetwatergraven en pijpmeesters controleerden jaarlijks de putten en de loden aansluitingen. Het gebeurde echter meermaals dat na hevige stortbuien het water een gele onzuivere kleur vertoonde. Dit was het gevolg van kleine erosie van kleideeltjes die meestroomden en niet echter in de stadsgracht terechtkwamen maar ook via de loden buizen over de ganse stad.

Om dit euvel verder te vermijden en om de voorraad drinkwater te vergroten, werd tegen het einde van de dertiende eeuw nu op grote afstand van de stad het water afgedamd. Zo zijn de twee grote watervoorzieningen voor Ieper ontstaan. Twee reeds bestaande vijvers werden uitgebreid en voor bestendige watervoorziening aangepast. De grote vijver van Zillebeke was afgewerkt in 1295 en de vijver van Dikkebus omstreeks 1322. Beide vijvers werden met de stadsgrachten verbonden door twee kunstmatig aangelegde beken.

De Dikkebusvijverbeek mondde uit in de Boterplas en de Zillebeek verschafte water aan de stadsgrachten ten oosten van de Ieperlee.Vanuit deze grachten werd het water via 10 loden moederbuizen naar 163 onderling met elkaar verbonden steenputten geleid en verder door middel van kleinere loden aftakkingbuizen naar 545 kleinere waterputten.

Dikkebusvijver verschafte water aan de vestingen ten westen van de Ieperlee en van daaruit kwam het water door zes loden aanvoerbuizen in 104 loden moederbuizen terecht en verder via kleinere loden aftakkingsbuizen in 261 kleinere waterputten die allemaal met elkaar verbonden waren.

Historische bronnen uit latere eeuwen vermeldden meermaals dat Ieper de stad was met de loden grondvesten. Dat het loden netwerk zijn deugdelijkheid bewezen heeft, bewijst de lange periode van gebruik. Dit systeem van watervoorziening bleef in gebruik tot 1880.

Het archeologisch onderzoek in de binnenstad van Ieper is nog vrij jong (1987). Er werd toen algemeen verondersteld dat door de enorme artilleriebeschietingen tijdens W.O. I zowat alles verwoest was. Ook het archeologisch bodemarchief.

Praktische vragen i.v.m. blindgangers – overvloed aan metaalresten verstoorde contexten – hoe het onderzoek? enz. waren duidelijk aan de orde. Geen enkele archeoloog had dan ook enige durf of grote belangstelling.Voor mij was dit echter wel een uitdaging en geen echt probleem.

De metaaldetector was hier zeker het meest aangewezen hulpmiddel bij uitstek om aan onderzoek te doen. Bij het opvolgen van allerlei graaf- en wegenwerken kwam al vlug het inzicht dat in de diepere ophogingen van de binnenstad de schade aangericht door W.O. I eigenlijk nog beperkt was. Op de plaatsen waar grote gebouwen door beschietingen ingestort waren, was er feitelijk door dit puin een beschermlaag opgebouwd. In de wegen was de W.O. I materie overheersend aanwezig. Veel splintermateriaal en soms tot 3 meters diepe inslagen.

Tijdens de aanleg van riolering in één van de vroegste straten van de stad kwam ik voor het eerst in aanraking met het middeleeuwse loden waternet. Zij het heel kort. Het waren onbekende arbeiders van een firma uit Diksmuide die mijn onderzoek belemmerden. De sfeer was vijandig. Op de plaats waar het overtollige grond-materiaal gestort werd, was zowaar de sfeer nog slechter.

De metaaldetector klaarmaken had hetzelfde effect als een rode lap op een stier. Twee jaar later kwam ik opnieuw in aanraking met het loden net.

Tijdens de aanleg van een klein wachtbekken op de hoek van de Rijselstraat en de Zuiderring in de Verdronken Weiden. Een doorlopend stuk ongeschonden middeleeuwse loden waterleiding kwam uit de vergetelheid via mijn koptelefoon. De arbeiders van dienst en de graafmachinebestuurder heb ik niets laten merken. De bodem van het wachtbekken was precies een halve meter hoger dan het loden netwerk.

In de omgeving van de Rijselstraat kwamen resten van middeleeuwse bebouwing aan het licht. Veel steenpuin en botmateriaal vermengd met scherven van Vlaams en hoogversierd aardewerk. Heel rijk materiaal voornamelijk uit de dertiende eeuw. En ook enkele zeldzame metaalvondsten. Op een avond – net voor de graafmachine zou afsluiten – kwam een zeldzaam stuk patrimonium aan het licht. Een kleine waterput aangesloten aan het loden net en nog compleet. Ik heb meteen de houten constructie opgegraven, opgemeten (hoogte 1 m, grootste diameter 80 cm) en iemand met een camera erbij gehaald om alles vast te leggen. En daarna alles opnieuw dichtgegooid.

In de omgeving van de kleine houten waterput ontdekte ik met de metaaldetector nog enkele merkwaardige munten en penningen. De volgende dag was het bovenstuk van de ton eraf gegraven maar verder was alles onaangeroerd. Enkele weken later is het wachtbekken onder water komen te staan en tot op heden is daar niets aan veranderd.

Het volledige stuk historisch loden waternet is nog steeds intact aanwezig. En dit zal waarschijnlijk nog een tijdje zo blijven want het ganse gebied is ondertussen een waterspaarbekken en een beschermd natuurpark geworden. Het loden net moet indertijd een gigantische onderneming geweest zijn.

Patrick van Wanzele in ‘Detector Magazine’ van september 2004

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>