Op weg door de Westhoek van 1822

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     550 Views     Leave your thoughts  

Het Staatsblad van de 10de december 1822 heeft het over de routes en plaatsbeschrijvingen in de Westhoek. Getekend door Willem van Oranje, geeft deze wegbeschrijving een uniek tijdsbeeld van onze streek bijna 200 jaar geleden. Vinden jullie de weg nog terug in eigen streek?

Van dezen boom of, noordwaarts den afstand van ongeveer 550 ellen langs gezegden weg Yperstracte. Voorts links al, westwaarts, langs een voetpad gaande bezijden een stuk bouwland, aan de weide van gezegde hoeve van Rommers, welke links blijft, grenzende daar over het pad komende van den zoogenaamden Handmolen, regtstreeks naar een omheind slootje dat eene scheiding maakt tusschen twee landerijen, en welk pad zich met den weg van Terhand naar Ghcluwe vereenigt,

hetzelve gehucht en molen regts latende, verder links af zuidwaarts, langs den weg van Terhand naar Gheluwe, tot aan het voetpad, zijnde aan den hoek van het huis bijgenaamd Rattekotten , bewoond door de heer J. van de Wijnckele; alsdan langs gezegd voetpad , westwaarts, dwars door het zoogenaamde Martinus Bosch, tot aan den weg Paellepelstraete , voorbij dc hoeve van de kinderen van J. Verkindere, die regts af blijft.

Van daar, den zoogenaamden Gheluwemolen , op omtrent 200 ellen afstands links latende, langs denzelven Paellepelstraete weg, tot aan dien van Gheluwe naar Becelaere, en daar langs tot op omtrent 40 ellen regts af.

Voorts dwars over denzelven, linkswaarts langs den weg stokstraete, tot aan den het huis bewoond door B. Pille , de hoeve van Bernard van Elslande , regts, en die van Charles van Damme, links latende.

Van het buis Pille, dat regts blijft, linkswaarts langs gemelden weg, die zich niet die van Nachtegaelstraete vereenigt, regtsaf tot aan den grooten weg van Wervicq naar Becelaere, genaamd de oude Hondstraete.

Alsdan regtstreeks over een voetpad op den straetweg van Meenen naar Yperen, daar waar ingevolge art, 157 der wet van 12 Mei 1819, van wege de ad ministratie een paal staat.

Van deze paal westwaarts, langs den weg die naar de her berg Vieux Crujjsecke, en voorbij de hoeve à Moutons, gaat. Alsdan links af, zuidwestwaarts, langs den weg van Zandvoorde , tot aan een steenen kapel ter regterzijde van dezen weg staande.

Voorts regts af noord westwaarts langs gezegden weg, tot aan het dorp Zandvoorde, de hoeve van lgnace Spinnerin, regts, en wat verder op het kasteel van Zandvoorde, links latende.

Van den toegang des dorps Zandvoorde, links, westwaarts langs den weg die Voorbij de herberg la Maison de Ville loopt, tot aan dien dia regts af noordwaarts, tusschen de Roodekroeg en de Steenen kapel doorloop.

Hier langs tot aan liet kasteel van Hollebeke, het huis van Mirelle door Augustin Bekaert bewoond wordende, regts af, en wat verder de hoeve van Jean B. Bekaert, mede regts af latende; vervolgens dwars over den weg van Houthem naar Yperen, bij de hoeve van Pierre Joseph Dechaut.

Van het kasteel Hollcbeke, noordwestwaarts langs de laan die naar het dorpsplein van Hollebeke heen leidt; alsdan westwaarts langs den weg van Wijtschaete tot aan de eerste steenen kapel die regts van dezen weg digt bij het dorp staat.

Van deze kapel regts af, noord westwaarts langs den zoog-naamden Heerteweg, die dwars over twee weilanden loopt, tot aan de herberg het Heertjen, staande op den grooten weg van Warneton naar Yperen, daar waar ingevolge art. 157 der wet van 12 Mei 1819, van wege de administratie een paal staat.

Van deze paal af dwars over den grooten weg, en langs denzelven tot aan den straatweg van Messines naar Yperen, ook dwars over dezen en altijd langs eerstgemelden weg, tot aan het dorp Wijtschaete.

Van hier regts af, noordwest langs den zandweg die naar het gehucht Hallebast loopt; alsdan regts af, noordwaarts langs den kleinen straatweg naar Ouderdom gaande, en die van Yperen op eenen kleinen afstand regts latende, tot aan den zandweg, Meuleweg geheten, zijnde aan het eind der weide van de hoeve van de weduwe Camerling voorts tusschen de huizen, van Joan Hennetaele, en van den molenaar Camerling, door langs gezegden Meuleweg , tot daar waar deze dwars over den weg van Ouderdom naar Vlamertinghe loopt, dc hoeve van Gourvie links latende.

Van daar langs den zandweg die bij liet huis van Claes Lcsiere, regtstreeks naar den straatweg van Yperen naar Poperinghe gaat, alsdan voorbij het huis van Pierre Capon, hetwelk, zoo wel als de hoeve en de kapel der hoeve Bogaert, links blijft.

Van hier westwaarts langs gemeldcn straatweg, tot aan den eersten overweg die ter regterzijde is, alsdan hier langs noordwaarts, voorbij het huis van Joseph Lasore, regtstreeks langs gezegden overweg, en het zoogenaamde Galgebosch, dan voorbij de hoeven van P. M. Lefevre en L. Caseele , tot aan het huis van Martin Vanloot dat links ligt, en van hier regtswaarts langs den weg gaande naar de kapel der hoeve van Joseph l’Hermite, welke beide gebouwen regts afblijven.

Van deze kapel links af zuid westwaarts, langs den grooten zandweg van Elverdinghe naar Poperinghe tot aan den eersten overweg; dan hier regts langs, noordwestwaarts tot aan het voetpad van Hijnstraete naar Poperinghe, bij het hek van een weiland.

Van hier links af, westwaarts langs gezegd voetpad, tot aan de herberg. genaamd Repje , die links blijft. Voorts regts af, noordwestwaarts over een overweg gaande over een weiland; dan dwars over eene steenenbrug, liggende over de beek van Poperinghe naar Elsendam, langs gemelden overweg, tot aan; den slagboom van de hoeve Capelaere, die regts blijft.

Van. dezen slagboom, linkswaarts langs gesegden overweg, de hoeve van de weduwe Ghrïsquière; links latende, tot de kapel van de hoeve van F. F. Ghrisquière, die ter regterzijde blijft..

Van deze kapel links af, langs den weg gaande naar de herberg l’Epine, doch slechts tot den eersten slagboom der hoeve van Jacob Schpot,, alsdan, regts af dwars over een weiland, langs een overweg , de hoeve Sufis regts latende , tot aan het eerste hek in de weide voorbij dezelve hoeve, alsdan links aflangs een anderen overweg gaande naar den weg genaamd Groenestraete, regts af van het huis van Philippe Gomber; alsdan regts af, langs dezelve Groenestraete, tot aan de kapel der hoeve van Jan B. Malbrancke, welke, zoo wel als de hoeve van J. H. van der Steen, regts blijft.

Van deze kapel, lings af, langs den weg van Westvleteren naar Poperinghe, tot tegen over de hoeve van Jean Lebbe. Alsdan, regts af, langt een overweg door een weiland gaande, en de huizen van C. Vergoot, van J. Backer en C. van Doorne regts latende.

Voorts tot aan den weg dïe regtstreeks naar de kapel Kesselaerbosch gcheeten, gaat, op den weg van Poperinghe naar Crombeke.

Van deze kapel, noordwaarts, en regts af, langs den weg van Crombeke, dwars door het bosch, tot aan het dorp, als dan langs een voetpad, achter, de kerk loopende, en over eene kleine brug over de beek Erfscheide liggende, voorts, het gehucht Stavelhoek, links latende, tot aan den weg van Stavele, langs dezen weg, noordwaarts , tot aan de hoeve van Nootenboom, alsdan langs een voetpad door den boomgaard dezer hoeve, tot den dijk van Eversam gaande.

Verder, langs dezen dijk, noordwaarts, voorbij de Oude-Abdij van Eversam, en dwars over de Ijser, bij eene kleine beek, digt bij deze Abdij zijnde, vervolgens langs de laan daartegenover en kloosterdreve genaamd, tot aan den zoogenaamden Beverweg, en ter regterzijde van dien tot aan den grooten weg van Elsendam naar Furnes.

Alsdan, noordwestwaarts, langs gemelden grooten weg, tot aan de brug over de buitengracht der stad Furnes, liggende; voorts, langs deze gracht, westwaarts om de stad heen leidende , tot aan de poort de la Panne, zoodanig dat de stad Furnes regtswaarts buiten de eerste linie blijft.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>