Orkaan over de Westhoek

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     481 Views     Leave your thoughts  

De orkaan van zaterdag.

De orkaan van zaterdag heeft in België en Holland erg gewoed. Nog nooit zijn in één orkaan zoveel ongelukken gebeurd als in dit, gepaard gaande op sommige plaatsen met hevige donder en bliksem. De veroorzaakte schade is onnoemelijk. Te Poperinge regende en woei het hevig de zaterdagnamiddag en geheel de nacht. Het getal bomen die ontworteld zijn langs de Ieper, Proven, Westvleteren en Abele kalseide en zelfs in hovingen in de stad is erg groot. In ‘De Katholieke Kring’ werd een grote boom gans de kroon afgewrongen. In vele plaatsen werden ‘s nachts pannen van het dak gerukt en ruiten uitgeslagen. Bij Mr. Emile Lobeau op de Grote Markt vielen drie rijen pannen door een glazen veranda.

De telefoon en telegraafdiensten leden erg en de tramdienst was de zaterdag en de zondag geheel ontredderd. De tram uit Watou kwam de zaterdagavond te 11u. aan. De zondag konden geheel de dag de trams niet verder rijden dan Beveren. Tussen Roesbrugge en Beveren lagen 29 grote bomen om, de tramlijn versperrend en de riggels uitheffend.

Geheel de zondag, door de felle regen, moesten al de werklieden zagen en houwen, putten vullen en lijnen ophogen en slechts om 6 1/2 uur ‘s avonds werd de tramdienst gedeeltelijk hersteld. Bij de herstellingswerken werd de piqueur Verhelst nog al erg aan de voet gewond.

In de omliggende gemeenten. Te Stavele is een zware boom op de hoeve van Jules Van Engelandt gevallen. Met zijn grote kruin verbrijzelde hij bijna gans het dak, het uitgedorste graan dat op de zolder lag, heeft door de regen veel schade geleden.

In de Krombekestraat zijn er veel huizen beschadigd. Op het dak van het woonhuis van S. Devick, slachter, heeft de woeste wind een grote opening gemaakt. Van de bewaarschool zijn er veel pannen afgewaaid. In de weide van H. Labeur zijn er veel bomen ontworteld, al het fruit is afgewaaid.

Te Proven zijn veel bomen omgewaaid. Een wagen stro werd door de wind omgeslagen en de veranda van M. Gryson is gans weggewaaid. Te Lo werd een paard ter hofstede van Remi Matthys door de donder lam geslagen.

Te Pollinkhove is in de weide van Henri Delanote-Ryckeboer, een der beste melkkoeien doodgeslagen. Verscheidene bomen werden ontworteld. De huizen hebben veel schade geleden. Overal werden schouwen en dakpannen afgerukt en ruiten en vitrienen verbrijzeld.

Te Vladslo gebeurde een erg ongeluk. Een jonge vrouw van 28 jaar oud ging een tak oprapen die van een boom gewaaid was, toen ze de vracht wegtrok, viel juist een grote tak van een andere boom en trof haar op het hoofd. Zij was op slag dood. Langs het zeestrand was het akelig om zien; het was onmogelijk zich op de dijken recht te houden. De golven welke soms een hoogte bereikten van 8 tot 10 meter bonsden met oorverdovend gedruis tegen de golfbrekers.

Te De Panne was het schouwspel indrukwekkend. De golven beletten de gezichtseinder te zien, het schuim vloog hoog in de lucht. Op de dijk was het verkeer zeer gevaarlijk. De daken van het merendeel der cabines waren afgerukt en werden in alle richtingen rondgeslingerd.

Te Oostende is de aangerichte schade overgroot. Veel villa’s en hotels hadden reeds hun winterkleding aan; overal werd dit afgerukt. Een toe-rijtuig sloeg door de wind om; het paard bleef op de slag dood en de twee inzittenden werden erg gekwetst. Doch de grootste schade werd aangericht op de markt waar nog vijf barakken stonden, overgebleven van de kermis. Deze vormen nog slechts een puinhoop uit. Van de prachtige Caroussel-Salon van M. Overmeer, die sedert vele jaren te Poperinge staat met de kermis, blijft omzeggens niets meer over. Gans het achterste gedeelte is vernield: machines, orgel, paarden, ook de kunstige voorgevel is totaal vernield; men rekent de schade op minstens 25.000 fr.

Een man werd met zulk geweld te gronde geworpen dat men hem met gekloven schedel opnam. Een verhuiswagen werd eveneens omgeslagen. In alle steden langs de kust werd onnoemelijk veel schade aangericht aan villa’s, hotels en cabines.

De dienst tussen Dover en Oostende werd tijdelijk opgeschort. De schepen die in de haven lagen, ondergingen veel schade daar zij hevig tegen elkander werden geslingerd. Veel gemeenschappen per telefoon werden volledig afgebroken. Verscheidene matrozen en vissers zijn verdronken.

Te Roeselare, Kortrijk, kortom overal heeft het onweder schrikkelijk huis gehouden en schade aangericht. Te Middelkerke is de kursaal ingestort. Een meisje werd dodelijk gekwetst.

Uit ‘De Poperinghenaar’ van 1911 – www.historischekranten.be –

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>