Over bonjour en bonsoir

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       5 months ago     233 Views     Leave your thoughts  

Wanneer de Wervikaan afscheid neemt ‘s avonds van een kennis, dan zegt hij gewoonlijk ‘Bonsoir – tot morgen’. En als hij ‘s avonds een vriend tegenkomt zal hij hem altijd aanspreken op de volgende manier: ‘Bonjour, hoe gaat het’.

Deze uitdrukkingen maken, om het zo te zeggen, deel uit van het Werviks karakter. Sedert hoelang de Franse woorden ‘bonjour’ en ‘bonsoir’ burgerrecht hebben verworven in de zoete taal van Wervik gebezigd, zal ik niet kenbaar maken, om de goede reden dat ik het zelf niet weet, maar ik ben ervan overtuigd dat dit altijd alzo geweest is en dat de Wervikanen van voor 100 jaar en van voor 200 jaar ook al malkander aanspraken met een ‘bonjour’ ofwel met een ‘bonsoir’ voorop.

Sinds een tijdeke van hier, hoort men nu en dan, maar het nog eerder zeldzaam, sommige inwoners die hun medeburgers hier, in zuiver Nederlands ‘goede avond’ en ‘goede dag’ wensen. Ewel, zonder de minste aarzeling mag men bevestigen dat men in soortelijk geval te doen heeft met een nieuwbakken ingezetene, want de echte Wervikaan, hoe Vlaamsgezind en hoe ‘purist’ gij hem ooit kunt indenken moogt, zal het nimmer over zijn hart krijgen deze, in de Wervikse aard zo diep ingewortelde spreekwijze, te veranderen.

Hoe komt het dat de Wervikaan bovenvermelde beleefdheidsformules en nog meer Franse uitdrukkingen in zijn taal binnengesmokkeld heeft, mag men, mijn dunkens, eenvoudigweg toeschrijven aan het feit dat hij Frankrijks buurman is.

De Franssprekende inwoner van Wervik-Zuid (Frankrijk) om, van zijn kant daarin niet ten achteren te blijven, gebruikt tal van Vlaamse woorden in zijn lopende uitdrukkingen. Zo zal men dikwijls horen zeggen; ‘Attends een beetje’, en wat weet ik al.

Wervik-België en Wervik-Frankrijk zijn immers twee zustergemeenten die gescheiden zijn door de Leie, en die elk tot een verschillend land behoren. De betrekkingen tussen de twee Wervikken zijn altijd zeer nauw geweest. Moet de inwoner van Wervik-België zich naar Wervik-Frankrijk begeven, zo zegt hij ‘Ik ga naar Overleie’ of ook nog ‘Ik ga naar de Franse strate’, alsof hij Wervik-Zuid als een voorgeborchte van Wervik-België aanzag.

Is het, van de andere kant, de Overleienaar die zaken te vereffenen heeft in Wervik-België, zo wordt er door hem gezegd ‘Ik ga naar stee’, op deze wijze, de ondergeschiktheid van Wervik-Zuid, ootmoedig te doen uitschijnen.

Verbeeldt u nu eens in dat de goedzakkige Overleienaar, die toch zo graag naar Wervik stee komt gewandeld, daar onthaald wordt door zijn Belgische vrienden en kennissen met een ‘goede avond’ of met een ‘goede dag’? ‘t Ware verfoeilijk en meteen onhoffelijk, niet zo?

Jim in ‘Het Ypersche volk’ van 1928
www.historischekranten.be

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>