Latest Posts

In de bosschen van Vlaenderen

  2 years ago     404 Views     Leave your thoughts  

Hoe den jongen Liederik, zoon van Estoredus, groote moeyte had om de roovers en moordenaeren te bedwingen, die hun onthielden in de bosschen van Vlaenderen. Naer Burchard, wierd zynen zoon Estoredus prins van Loven; maer hy verliet deze plaets uyt vreeze voor de heydenen, en ging zyn verblyf houden binnen Haerlebeke, alsdan eene princelyke stad. In den tyd van dezen Estoredus was Karel Martel opper-heer van Vrankryk: dezen vorst bezogt verscheyde wildernissen en verwoeste landen; en komende in het woud van Lisle le Buck, nu Vlaenderen, verzeld van zynen oudsten zoon Pepyn en den vroomen prins Geeraerd van Roussillon, gingen…

View More

Smartelijk ongeval in Sint-Jan

  2 years ago     470 Views     Leave your thoughts  

Sint-Jan bij Ieper Maandag avond rond 5 1/2 ure gebeurde alhier een smartelijk ongeluk bij Henri Lesage, landbouwwerkman, wonende op de plaats te Sint Jan. De kleine Emma Lesage, 10 jaar, is schrikkelijk verbrand door de vlammen eener petrollamp welke omgestooten werd en ontploft had. Ziehier in welke omstandigheden: Emma Lesage speelde op den huisvloer, terwijl haar jonger zusje Martha op eenen stoel klom, om iets van een kasken te nemen waarop eene brandende petrollamp stond en door onvoorzichtigheid wierp zij de lamp af, welke ontplofte, en weldra stond Emma in volle vlam. Vrouw Lesage, die ook binnen was, liep…

View More

Een black out & ne déjà-vu up ’t zelfste moment

  2 years ago     390 Views     Leave your thoughts  

De zunne he’t us nie nodig om up te stoan ’s nuchtens. - Ne misdaad ku’j vergeven moar en affroent nooit. - Een noalde is nie scherp an olle twee heur kanten. - E kletsekop is rap geschoren. - Wa dadde een beebietje niet gekregen he’t ot ’t kleene wos, goa‘t loater nie weggeven o’t groot is. - Den eenigsten echten handicap in ’t leven zijn slichte manieren. - E batje is etwodde kopen da’j nie nodig he’t, maar toen wel aan nen ongelooflijken prijs. - Vrijheid van spreken is belangrijk, moar de vrieheid van nie te luusteren is nog…

View More

Drama in Sint-Donaas

  2 years ago     496 Views     Leave your thoughts  

Oude boeken. Ze bezitten een aantrekkingskracht die ik niet kan weerstaan. Vooral als ze het hebben over de geschiedenis van Vlaanderen en van mijn eigen Westhoek. Ik voel meteen liefde op het eerste gezicht als ik een boek uit 1825 op de harde schijf van mijn computer kan opslaan en dat meteen ook doe in mijn hersenen. 'Des mémoires relatifs à l'histoire de France jusqu'au 13e siècle', geschreven door de Franse historicus M. Guizot, bevat een hoofdstuk dat volledig gewijd is aan het leven van onze graaf Karel de Goede: 'Vie de Charles-le-Bon, comte de Flandre par Galbert, syndic de…

View More

Met sluize en schroo

  2 years ago     538 Views     Leave your thoughts  

SLUITERTJESDAG, m. De dag waarop men, naar oud gebruik, iemand buiten- of binnensluit, en maar in- of uitlaat als hij belooft bet huisgezin te vergasten. De sluitertjesdagen zijn de vier laatste dagen vóór aswoensdag. Den eerste dag sluit men de moeder: 't is Wijvekenszaterdag. Den tweeden dag sluit men de vader: 't is Mannetjeszondag. Den derden dag sluit men de dochters: dit is Meisjesmaandag. Den laatsten dag sluit men de jongelingen: 't is Knechtjes-dijsendag. SLUIZE (wvl. SLUZE), SLOEZE, V. Het klokhuis van appels, enz., fr. trognon. In de sluize zitten de kernellen. Men schroodt de appels en men snijdt er…

View More

Het vroegere gildeleven van Nieuwpoort

  2 years ago     425 Views     Leave your thoughts  

Deze morgen geschreven, zal gepubliceerd worden in 'Nieuwe Tijden voor Nieuwpoort' rond einde maart en zal (vermoedelijk) deel uitmaken van deel 6 van 'De Kronieken van de Westhoek'. (voorzien voor de herfst van 2016). Het nieuws van de ambachtelijke gilden in de 15de eeuw is al bij al vrij mager. Dumon heeft het over de gilde van de vissers, de Sint-Jacobsgilde. De heilige Jacobus is hun patroon. Zo. Dan weet ik meteen waar de naam 'cocquille Saint-Jacques' of 'Sint-Jacobsschelp' vandaan komt.De Nieuwpoortse vissersgilde bestond vermoedelijk al in 1120 want toen al werd een deel van de opbrengst van de haringvisserij afgestaan aan…

View More

Van de vlasschaards en de bloote stoppels

  2 years ago     409 Views     Leave your thoughts  

't Is Oogst. De pikkers geven lament, de armen gaan omhooge, de pikken bijten en zoeven. Daar schuifeletten ze de dikke pijpen dat ze rellebollen in pikkelingen lijk een everzwijn dat luikt. Welk een leven, welk een woeling. Daar zitten de pikkers op den gerskant, d'arre diep in de grond geslegen en tin tin tin, de boothamer smeert de snêe van de pikken op de stalen kruine. Ginder rusten ze 'nen oogenblik, d'eene staan geschoord op den pikhaak, en vrijven den steen op de scherpe snêe, dat de pikke haar oogstlied zingt, andere strijken de pikke langs den steert van…

View More

Ne zot en zijn geld

  2 years ago     388 Views     Leave your thoughts  

Den dezen die veele werkt, he’t geen tied om geld te verdien’n. - Die twee hoenden kunn’n toch wel stief moeilijk akkoard g’roaken over dat eene been? - Het is gie zelve die d’n boek van joen leven schrijft. - Lacht e kee: ’t verbeetert de weirde van joen oanzichte! - Ne zot en zijn geld zijn rap were weg. - Veranderinge is de gank van ‘t leven. - Spreek’n is zilver en zwiggen is goud, moar ‘k babbelen toch geiren zunne! - Kijkt nie achter joen, g’ he’t ol gezien. - E vriendlijk woord is è goe medecine, moar…

View More

Clémence die grote truntekouse

  2 years ago     432 Views     Leave your thoughts  

Clemansje Ze was geen meer van de jongste, Clemansje, zeker half veertig en nog altijd niet getrouwd. Een beeld van schonigheid was ze juist ook niet, alzo dozijnegoed. Maar fraai en kristelijk gene van meer. Ze was thuisgebleven, en intussen, na moeders dood, was ze buiten tand en de kanse verkeken. Ze gerochte zelfs verlegen met heur eigenzelven. Tot er heel onverwachts verandering kwam. Sarel van 't Eersgat, een oude jonkman van over de vijftig, was moederziele alleen op een doeningske van è koppel koeien. Het was de weke voor Pasen, de goe' weke. En paster Goewaert kwam Sarel berispen…

View More

De fietstocht van Fonten Tatse en Pros Verdoene

  2 years ago     420 Views     Leave your thoughts  

't Wos op 'n paasmaandag in d'achternoene dat Fonten Tatse van Proven en zijn maat Pros Verdoene van tegen Krombeke 'n toer deeden met hulderen veloo, ol Houtem en ol deur de Moeren. Pros wos ol in de veertig en meer of tien jaar è trouwt. Fonten, die bijkans aan dezelfde oude wos, nog maar 'n paar jaar.... 't Wos den eersten schoonen dag van den uutkommen en 't wos gelyk of dat ol de donkere wintermiserie in één slag weere in de grond è kroopen wos, om plekke te maaken voor 't schoonste hemelsblauw en geel en groen.... Pros…

View More

‘k Zal ze nog een trek geven

  2 years ago     370 Views     Leave your thoughts  

Dinsdag morgen, korts na 7 ure, zijn drie mannen binnengedrongen bij den genaamden Eduard Louzie, landgebruiker, wonende langs den steenweg van Proven, op 15 minuiten afstand der dorpplaats. Het huisgezin bestaat enkel uit twee personen: Eduard Louzie, 72 jaar en zijne vrouw Rosalie Onnotné, 71 jaar. Na binnengedrongen te zijn, hebben de dieven de deur toegegrendeld. Op dit gerucht, ging de man zien wie daar was en kreeg aanstonds een slag met een dikken eiken stok op zijn hoofd, zoodanig dat hij bedwelmd ten gronde storte. De dieven of moordenaars zijn dan bij de vrouw gegaan en hebben haar geld…

View More

De slappe lach

  2 years ago     626 Views     Leave your thoughts  

Zondag 8 maart 2015. Beetje later opgestaan dan ik gewend ben na dat etentje van gisterenavond en nu is het al bijna halfnegen in de ochtend. Mijn dagelijkse pagina streekgeschiedenis is neergepoot. Het vervolg op de geschiedenis van Nieuwpoort ergens in de 15de eeuw. Een heel fragment over Claeys en Lizebette van de Dycke die niet in de kerk mochten begraven worden omdat ze niet wilden luisteren naar de paus van Avignon. Verloren energie die kerkelijke toestanden, ook voor mezelf, want de laatste lijn stond nog niet eens op papier als ik ook de rest opnieuw met de grond gelijk…

View More

Ne mens moet in entwot geloven

  2 years ago     386 Views     Leave your thoughts  

Vertel het mien en ‘k goan’t vergeten, tooge ’t mien en ‘k goan’t onthouden, betrekt mien d’erbie en ‘k goan’t verstoan. - Den dokteur komt noar idder huus woar dat de zunne nie kan schienken. - Etwie die sloapt kan geen visschen vang’n. - Den dezen die è gat he’t, laat scheten. - O’j twee huuzen he’t, dan reine’t binn’n in één d’ ervan. - O’j nie snel zit uut joen eigen, moe’j joen nie te vele wasschen en poelieren. - Zelve de keunink spoart zijn geld. - Ge meugt nooit an joenen linker’n hand toogen wat da’j joenen rechter’n…

View More

Het geheimzinnig verleden van Belgis

  2 years ago     5277 Views     Leave your thoughts  

Een glimp van waarheid Ik maak kennis met geschiedschrijver Marcus van Vaernewyck. Een Gentenaar die het tussen 1518 en 1569 schopt tot bestuurder in zijn thuisstad en daar het enigszins bevreemdende manuscript 'Historie van Belgis' neerschrijft. Een lokale uitgever drukt de handschriften in 1829 en heeft het over een poëtische roman. Ik deel aanvankelijk die mening: zijn teksten zijn zuivere fantasie. Maar is dit zo? Mijn twijfels rispen op. Kan iemand 1200 jaar geschiedenis uit de prehistorie zo maar uit de duim zuigen? Nee. Ik moet op zijn minst mijn vooringenomen houding laten varen en me samen met Marcus van…

View More

Sommigte vrouwmenschen

  2 years ago     448 Views     Leave your thoughts  

Toverheks betovert kind Sommigte vrouwmenschen, als ze over de wiege van een kind kijken, ze hadden de name dat ze dat beheksten. Zulke vrouwmenschen, ze gingen dikwijls rond voor 't een of 't ander en als ze niets verkochten aan d' een of d' ander hofstee, als ze aan de barriere kwamen, ze draaiden nulder omme, ze mieken gesten en de menschen waren benauwd dat ze gingen verwenst zijn en ze riepen ze zeere weere en ze vroegen wuk dat ze moesten hebben. Uit 'Sagen aan weerszijden van de Schreve' van Anne-Marie Devynck (1967) - Meester Vandenberghe uit Watou aan…

View More

Diefte en inbraak in St-Jacobskerke

  2 years ago     365 Views     Leave your thoughts  

Sedert lang'n waren de inbraken en dieften zoo menigvuldig niet als nu. St. Maartens te Yper is nog het voorwerp van veler gesprekken, maar blijft nog altijd niet opgeklaard en niet gestraft. Bij jufvrouw Verlende te Elzendamme en vindt men ook geen spoor van de daders. Zondag avond ten zeven ure heeft men gepoogd, in de St. Maartensnieuwweg, en nu dezen nuchten stond geheel de stad overende voor een nieuwen diefstal in St. Jacobskerke. Als dezen morgen de heer koster Raeckelboom ten 5 1/2 de kerke ging ontsluiten, vond hij in St. Jacobskoor rechts het beeld van de H. Philomena…

View More

De kinderpit van Kemmel

  2 years ago     480 Views     Leave your thoughts  

Uit het onthoud van Félicie Morisse (80 jaar in 1970) Dwaallicht Als ik ging naar de school van Kemmel naar de Vierstraat, 't was daar een lucht bij een klein busseltje en 't was daar een grote boom. 'T brandde daar altijd een luchtje op, lijk een aanzichte. We dosten daar niet meer passeren en de mensen ook niet, 't doste daar niemand meer passeren omdat ze daar altijd een lucht zagen op die boom. En ze zeiden, 't is hier een kasteel verzonken en 't is dien baas die were keert om te zeggen waar dat zijn geld was.…

View More

De wind droeg zaden van rozemarijn

  2 years ago     657 Views     Leave your thoughts  

Een lied om Eva - De wereld was klein en de zee was ondiep op de zesde avond, toen Adam sliep.  - Van vogels en zon onder een koele boom, met bloemen en water had Adam een droom. - Maar onverzadigd en ongekend waakte in begeren zijn diepste element. - De namen van de dieren en al hun geluid doofden dit brandend verlangen niet uit. - De zon en de schaduw, de wind en de zee, de dag en de nacht en het hert en de ree,  - Ze volgen elkaar op elkanders maat, want elk heeft zijn speelgenoot, wie met…

View More

’t Leven is zo simpel lijk pi

  2 years ago     463 Views     Leave your thoughts  

‘K benne ol twee weken up regime. ‘T eenigste da ‘k al kwiet ben is.. veertien doagen… - Lacht nooit met entwie zijn dromen. Menschen zonder dromen hebb’n nie veele in hunder leven. - O’j etwies gedacht wilt weten over joen, moe’j hem eerst kwoad moaken. - ’T leven is zo simpel lijk pi: 3,141592653589. - Liefde is blend, moar getrouwd zijn repareert joen ogen. - Nen echten moat is etwie die deur joen kikt en toch appreciëert wat ‘t en ziet. - Nen diplomoat is etwie die ossan e vrouwe’s verjoardag onthoedt, moar ossan vergeet’n is hoe oed da…

View More

Gabberachtig van tonge

  2 years ago     456 Views     Leave your thoughts  

GAAPAARD, GAPAARD, m. Iemand die gedurig staat te gapen. Die brouwerij heet de Gaapaard omdat er een gaapaard geschilderd staat op de poorte.. · Gapend aanschouwer, die met onnoozele verwondering iets aangaapt, fr. bayeur. · Eene draak met opgesperden muil, zoo men eene geschilderd ziet aan de voeten van de H. Margareta, enz. · Mond, smoel, snater. GAARDE, v. Slechts gebruikt in gaarde nemen, acht nemen, oppassen, fr. prendre garde. Hij neemt er geen gaarde op. GAATTE, adj. Gatig, met gaten, fr. troué, percé. Die schoe'n zijn gaatte. Een gaatte pateel, fr. liassoire. GABBE, v., mv. gabben, vklw. gabbeken, gabbetje.…

View More

De schone histories van Brugge en Ieper

  2 years ago     612 Views     Leave your thoughts  

De vondst in de Boterstraat Zo duiken we het jaar 1385 binnen waar er onmiddellijk sprake is van een grote vondst in de Boterstraat. Er zal een nieuw stenen huis gebouwd worden en bij het verwijderen van oude funderingen wordt een marmeren trap blootgelegd die de ongetwijfeld verbaasde bouwvakkers leidt naar een gewelfde kelder die geschraagd wordt door 6 pilaren, ook al van marmer. Ik schakel over naar de antieke taal van de jaarboeken om de vondst te omschrijven. 'In desen kelder lag een groot silveren afgodts beeld, representerende den afgodt Pan, den godt der herders, met menigvuldige silver kandelaers,…

View More

Maar me kind Gods toch!

  2 years ago     502 Views     Leave your thoughts  

Een uil, (en nu?), zei Mote, en è schoot è kraaie. - Gemak voor eere, zei de vint, en è reed terikke op ze zwijn deur de markt. - Hoe meer volk hoe meer neringe, zei Uilenspiegel en é zette z'n kraam in è fruttenierenest - Ha maar me kind Gods, zei Bogaert tegen z'n hoendje, je zijt gelukkiger of ik, je moe' gij niet te biechte gaan. - Quatre is viere, zei de Wale, en è stak ze wuuf bij drie oude hennen. - Alle gaten trekken, zei 't wuuf, en ze smeet de schapradeure toe. - 'k Zijn…

View More

Beschrijving van de koe

  2 years ago     368 Views     Leave your thoughts  

Riksken Van Bommelen ging naar school en moest voor huiswerk eene beschrijving maken van de koe. Ziehier wat Riksen schreef: DE KOE De menschen zeggen dikwijls: de koe is een huisdier. Maar dat is geen waar. De koe is geen HUISdier, maar een STALdier. Zij geeft melk voor mijn kleinste broerken. Als de koe 's morgends te laat opstaat, dan schreeuwt mijn broerken. De koe heeft ook eenen broer, maar die heet os. De os is een boos dier, want dat is een lapnaam. De koe heeft ook vier beenen, op iedereen hoek een. Het vijfde been heet STEERT; maar…

View More

Melanie van Fikken Verhilles

  2 years ago     432 Views     Leave your thoughts  

't Wos ol meer of vijf en twintig jaar dat Melanie van Fikken Verhilles olle weeke ging gaan steeperen en kuischen naar ieffrouwe Clara's die met heur zuster Josephine te Lo weunde in è groot heerenhuis. Melanie weunde tusschen Oostvleteren en Elzandamme en olle weeke, slecht weere, goe weere reed ze d'r naartoe met heuren veloo. 't Is omdat 't ongehoorde fraaie menschen zyn wei en da'k daar djuuste zyn gelik thuus', zei Melanie teegen Fikken. Ze kreeg oek dikkers 't eene en 't andere van kleers dat d'ieffrouwen niet meer droegen, want ze volgden nogol styf de laatste mode.…

View More

O’t ’t bier noar beneden goat

  2 years ago     319 Views     Leave your thoughts  

Er zijn drie soorten van leugens: leugentjes voor bestwille, grote leugens en statistieken. - O’j al joen zorgen wilt vergeten, moe’j schoenen droagen die twee moaten te kleene zijn. - Ge komt oud als de keirssen meer kosten dan de toarte. - Joen freins zijn nie vermakt moar joene klaxong stoat luuder. - Ik ben nie paranoïde! Wien van mijn vijanden he’t er joen da verteld? - Laat joen zuster nooit joen hoar kammen o’s ze kwoad is. - De woarheid komt noar boven o’t ’t bier noar beneden goat. - Ne vent is nen echten vent als zijn vrouwe…

View More

Diefstal in Reninge

  2 years ago     415 Views     Leave your thoughts  

Reninghe Zaterdag avond toen de slachter Karel Deback in zijnen winkel kwam, zag hij daar een onbekende die voor 20 centiemen worst vroeg. Een uur nadien klonk de winkelbel, vrouw Deback ging zien, maar bemerkte niemand. Zij bestatigde echter dat een stuk vleesch van 3 kilo verdwenen was. De vermoedens vielen op den persoon die de worst gekocht had. De schepene Soenen en de veldwachter Haghebaert gingen op zoek. Zij kwamen spoedig zijne woning te weten en trokken er naar toe. Het gestolen vleesch lag in een ketel die op de stoof stond. Hij had aan de personen bij wie…

View More

Poperinge en Gwijde van Dampierre

  2 years ago     523 Views     Leave your thoughts  

Poperinghe, 26 Maert 1874. Het voorledene. Poperinghe ten tijde van Gwyde van Dampierre, graef van Vlaenderen (1280-1305). In het historisch overzigt van het oude Poperinghe gaen wy voorby al de onzekere gebeurtenissen, die de opzoekingen der geleerden nog niet genoegzaem hebben opgehelderd. Zoo spreken wy niet van de kruisvaerten aen dewelke Poperinghe nogthans voorzeker deel genomen heeft, om op deze wyze God te bedanken voor al de geestelyke en tydelyke voordeelen waermede hy deze stad had geweerdigd te begunstigen. Onder de regeering van den graef Gwyde, vinden wy zekere gebeurtenissen, die ons zeer belangryk voorkomen; omdat zy een gedacht opleveren…

View More

Op weg naar Westrozebeke

  2 years ago     2661 Views     Leave your thoughts  

De Vlamingen wachten aan de Leie in Komen Het leger dat Vlaanderen op poten wil zetten om de Fransen te bestrijden zal dus bestaan uit milities van Brugge, Gent, Ieper, het Vrije en van alle andere Vlaamse steden. Met uitzondering van Oudenaarde en Geraardsbergen. Er zitten zelfs een aantal Engelse boogschutters bij. Het grootste deel van het leger ligt nog altijd voor Oudenaarde. De Leie wordt vanaf nu goed in de gaten gehouden. Twee van zijn kapiteins worden met enkele duizenden mannen naar de belangrijke grensrivier gestuurd. Pieter Van den Bossche kampeert voor Komen en Pieter De Winter voor Waasten.…

View More

Mijn buikenaffel staat op een hoogte

  2 years ago     949 Views     1 Comment  

Hoe meer dat je in de stront roert hoe meer dat 't stinkt - Werken knie over elleboog - Een vet zwijn weet niet dat een mager honger heeft - Hij heeft zoveel manieren of een zwijn om telen te likken - 't Is beter een luis in de pot of geen vet - Als u wel zijnt met de duivel ga je in d'helle als u wilt - Ik heb hem een stro als een boonstaak in zijn gat gestoken - Betalen en dood gaan, daarvoor heb je assan tijd - Men moet geen geld hebben om schulden te…

View More

De koeienplaag tussen 1744 en 1777

  2 years ago     1250 Views     Leave your thoughts  

AANMERKINGEN OP DE KOEIPLAEG IN DE JAREN 1744-1777 De landbouwers en beestenkweekers van Veurne-ambacht trachtten zich te ontmaken van hun vee zooveel het hun mogelyk was, om alzoo de verliezen te onlgaen. Vele van die beesten wierden verkocht aen kooplieden van Vrankryk en by geheele kudden naer dit land gedreven. Het gebeurde dat, in september 1770, eene dier kudden gedreven wierd langs de bane van Dixmude op Yperen; gekomen zynde aen hel Smesken, gemeente Bixschote, het vee eener schaephofstede, daer by liggende, wierd ondermengd met eene dier kudden, en welhaest de plaeg borst uit op die hofstede. Al de beesten…

View More