Latest Posts

Sommigte vrouwmenschen

  3 years ago     535 Views     Leave your thoughts  

Toverheks betovert kind Sommigte vrouwmenschen, als ze over de wiege van een kind kijken, ze hadden de name dat ze dat beheksten. Zulke vrouwmenschen, ze gingen dikwijls rond voor 't een of 't ander en als ze niets verkochten aan d' een of d' ander hofstee, als ze aan de barriere kwamen, ze draaiden nulder omme, ze mieken gesten en de menschen waren benauwd dat ze gingen verwenst zijn en ze riepen ze zeere weere en ze vroegen wuk dat ze moesten hebben. Uit 'Sagen aan weerszijden van de Schreve' van Anne-Marie Devynck (1967) - Meester Vandenberghe uit Watou aan…

View More

Diefte en inbraak in St-Jacobskerke

  3 years ago     447 Views     Leave your thoughts  

Sedert lang'n waren de inbraken en dieften zoo menigvuldig niet als nu. St. Maartens te Yper is nog het voorwerp van veler gesprekken, maar blijft nog altijd niet opgeklaard en niet gestraft. Bij jufvrouw Verlende te Elzendamme en vindt men ook geen spoor van de daders. Zondag avond ten zeven ure heeft men gepoogd, in de St. Maartensnieuwweg, en nu dezen nuchten stond geheel de stad overende voor een nieuwen diefstal in St. Jacobskerke. Als dezen morgen de heer koster Raeckelboom ten 5 1/2 de kerke ging ontsluiten, vond hij in St. Jacobskoor rechts het beeld van de H. Philomena…

View More

De kinderpit van Kemmel

  3 years ago     565 Views     Leave your thoughts  

Uit het onthoud van Félicie Morisse (80 jaar in 1970) Dwaallicht Als ik ging naar de school van Kemmel naar de Vierstraat, 't was daar een lucht bij een klein busseltje en 't was daar een grote boom. 'T brandde daar altijd een luchtje op, lijk een aanzichte. We dosten daar niet meer passeren en de mensen ook niet, 't doste daar niemand meer passeren omdat ze daar altijd een lucht zagen op die boom. En ze zeiden, 't is hier een kasteel verzonken en 't is dien baas die were keert om te zeggen waar dat zijn geld was.…

View More

De wind droeg zaden van rozemarijn

  3 years ago     731 Views     Leave your thoughts  

Een lied om Eva - De wereld was klein en de zee was ondiep op de zesde avond, toen Adam sliep.  - Van vogels en zon onder een koele boom, met bloemen en water had Adam een droom. - Maar onverzadigd en ongekend waakte in begeren zijn diepste element. - De namen van de dieren en al hun geluid doofden dit brandend verlangen niet uit. - De zon en de schaduw, de wind en de zee, de dag en de nacht en het hert en de ree,  - Ze volgen elkaar op elkanders maat, want elk heeft zijn speelgenoot, wie met…

View More

‘t Leven is zo simpel lijk pi

  3 years ago     545 Views     Leave your thoughts  

‘K benne ol twee weken up regime. ‘T eenigste da ‘k al kwiet ben is.. veertien doagen… - Lacht nooit met entwie zijn dromen. Menschen zonder dromen hebb’n nie veele in hunder leven. - O’j etwies gedacht wilt weten over joen, moe’j hem eerst kwoad moaken. - ’T leven is zo simpel lijk pi: 3,141592653589. - Liefde is blend, moar getrouwd zijn repareert joen ogen. - Nen echten moat is etwie die deur joen kikt en toch appreciëert wat ‘t en ziet. - Nen diplomoat is etwie die ossan e vrouwe’s verjoardag onthoedt, moar ossan vergeet’n is hoe oed da…

View More

Gabberachtig van tonge

  3 years ago     541 Views     Leave your thoughts  

GAAPAARD, GAPAARD, m. Iemand die gedurig staat te gapen. Die brouwerij heet de Gaapaard omdat er een gaapaard geschilderd staat op de poorte.. · Gapend aanschouwer, die met onnoozele verwondering iets aangaapt, fr. bayeur. · Eene draak met opgesperden muil, zoo men eene geschilderd ziet aan de voeten van de H. Margareta, enz. · Mond, smoel, snater. GAARDE, v. Slechts gebruikt in gaarde nemen, acht nemen, oppassen, fr. prendre garde. Hij neemt er geen gaarde op. GAATTE, adj. Gatig, met gaten, fr. troué, percé. Die schoe'n zijn gaatte. Een gaatte pateel, fr. liassoire. GABBE, v., mv. gabben, vklw. gabbeken, gabbetje.…

View More

De schone histories van Brugge en Ieper

  3 years ago     612 Views     Leave your thoughts  

De vondst in de Boterstraat Zo duiken we het jaar 1385 binnen waar er onmiddellijk sprake is van een grote vondst in de Boterstraat. Er zal een nieuw stenen huis gebouwd worden en bij het verwijderen van oude funderingen wordt een marmeren trap blootgelegd die de ongetwijfeld verbaasde bouwvakkers leidt naar een gewelfde kelder die geschraagd wordt door 6 pilaren, ook al van marmer. Ik schakel over naar de antieke taal van de jaarboeken om de vondst te omschrijven. 'In desen kelder lag een groot silveren afgodts beeld, representerende den afgodt Pan, den godt der herders, met menigvuldige silver kandelaers,…

View More

Maar me kind Gods toch!

  3 years ago     582 Views     Leave your thoughts  

Een uil, (en nu?), zei Mote, en è schoot è kraaie. - Gemak voor eere, zei de vint, en è reed terikke op ze zwijn deur de markt. - Hoe meer volk hoe meer neringe, zei Uilenspiegel en é zette z'n kraam in è fruttenierenest - Ha maar me kind Gods, zei Bogaert tegen z'n hoendje, je zijt gelukkiger of ik, je moe' gij niet te biechte gaan. - Quatre is viere, zei de Wale, en è stak ze wuuf bij drie oude hennen. - Alle gaten trekken, zei 't wuuf, en ze smeet de schapradeure toe. - 'k Zijn…

View More

Beschrijving van de koe

  3 years ago     457 Views     Leave your thoughts  

Riksken Van Bommelen ging naar school en moest voor huiswerk eene beschrijving maken van de koe. Ziehier wat Riksen schreef: DE KOE De menschen zeggen dikwijls: de koe is een huisdier. Maar dat is geen waar. De koe is geen HUISdier, maar een STALdier. Zij geeft melk voor mijn kleinste broerken. Als de koe 's morgends te laat opstaat, dan schreeuwt mijn broerken. De koe heeft ook eenen broer, maar die heet os. De os is een boos dier, want dat is een lapnaam. De koe heeft ook vier beenen, op iedereen hoek een. Het vijfde been heet STEERT; maar…

View More

Melanie van Fikken Verhilles

  3 years ago     518 Views     Leave your thoughts  

't Wos ol meer of vijf en twintig jaar dat Melanie van Fikken Verhilles olle weeke ging gaan steeperen en kuischen naar ieffrouwe Clara's die met heur zuster Josephine te Lo weunde in è groot heerenhuis. Melanie weunde tusschen Oostvleteren en Elzandamme en olle weeke, slecht weere, goe weere reed ze d'r naartoe met heuren veloo. 't Is omdat 't ongehoorde fraaie menschen zyn wei en da'k daar djuuste zyn gelik thuus', zei Melanie teegen Fikken. Ze kreeg oek dikkers 't eene en 't andere van kleers dat d'ieffrouwen niet meer droegen, want ze volgden nogol styf de laatste mode.…

View More

O’t ’t bier noar beneden goat

  3 years ago     402 Views     Leave your thoughts  

Er zijn drie soorten van leugens: leugentjes voor bestwille, grote leugens en statistieken. - O’j al joen zorgen wilt vergeten, moe’j schoenen droagen die twee moaten te kleene zijn. - Ge komt oud als de keirssen meer kosten dan de toarte. - Joen freins zijn nie vermakt moar joene klaxong stoat luuder. - Ik ben nie paranoïde! Wien van mijn vijanden he’t er joen da verteld? - Laat joen zuster nooit joen hoar kammen o’s ze kwoad is. - De woarheid komt noar boven o’t ’t bier noar beneden goat. - Ne vent is nen echten vent als zijn vrouwe…

View More

Diefstal in Reninge

  3 years ago     506 Views     Leave your thoughts  

Reninghe Zaterdag avond toen de slachter Karel Deback in zijnen winkel kwam, zag hij daar een onbekende die voor 20 centiemen worst vroeg. Een uur nadien klonk de winkelbel, vrouw Deback ging zien, maar bemerkte niemand. Zij bestatigde echter dat een stuk vleesch van 3 kilo verdwenen was. De vermoedens vielen op den persoon die de worst gekocht had. De schepene Soenen en de veldwachter Haghebaert gingen op zoek. Zij kwamen spoedig zijne woning te weten en trokken er naar toe. Het gestolen vleesch lag in een ketel die op de stoof stond. Hij had aan de personen bij wie…

View More

Poperinge en Gwijde van Dampierre

  3 years ago     609 Views     Leave your thoughts  

Poperinghe, 26 Maert 1874. Het voorledene. Poperinghe ten tijde van Gwyde van Dampierre, graef van Vlaenderen (1280-1305). In het historisch overzigt van het oude Poperinghe gaen wy voorby al de onzekere gebeurtenissen, die de opzoekingen der geleerden nog niet genoegzaem hebben opgehelderd. Zoo spreken wy niet van de kruisvaerten aen dewelke Poperinghe nogthans voorzeker deel genomen heeft, om op deze wyze God te bedanken voor al de geestelyke en tydelyke voordeelen waermede hy deze stad had geweerdigd te begunstigen. Onder de regeering van den graef Gwyde, vinden wy zekere gebeurtenissen, die ons zeer belangryk voorkomen; omdat zy een gedacht opleveren…

View More

Op weg naar Westrozebeke

  3 years ago     2745 Views     Leave your thoughts  

De Vlamingen wachten aan de Leie in Komen Het leger dat Vlaanderen op poten wil zetten om de Fransen te bestrijden zal dus bestaan uit milities van Brugge, Gent, Ieper, het Vrije en van alle andere Vlaamse steden. Met uitzondering van Oudenaarde en Geraardsbergen. Er zitten zelfs een aantal Engelse boogschutters bij. Het grootste deel van het leger ligt nog altijd voor Oudenaarde. De Leie wordt vanaf nu goed in de gaten gehouden. Twee van zijn kapiteins worden met enkele duizenden mannen naar de belangrijke grensrivier gestuurd. Pieter Van den Bossche kampeert voor Komen en Pieter De Winter voor Waasten.…

View More

Mijn buikenaffel staat op een hoogte

  3 years ago     1029 Views     1 Comment  

Hoe meer dat je in de stront roert hoe meer dat 't stinkt - Werken knie over elleboog - Een vet zwijn weet niet dat een mager honger heeft - Hij heeft zoveel manieren of een zwijn om telen te likken - 't Is beter een luis in de pot of geen vet - Als u wel zijnt met de duivel ga je in d'helle als u wilt - Ik heb hem een stro als een boonstaak in zijn gat gestoken - Betalen en dood gaan, daarvoor heb je assan tijd - Men moet geen geld hebben om schulden te…

View More

De koeienplaag tussen 1744 en 1777

  3 years ago     1344 Views     Leave your thoughts  

AANMERKINGEN OP DE KOEIPLAEG IN DE JAREN 1744-1777 De landbouwers en beestenkweekers van Veurne-ambacht trachtten zich te ontmaken van hun vee zooveel het hun mogelyk was, om alzoo de verliezen te onlgaen. Vele van die beesten wierden verkocht aen kooplieden van Vrankryk en by geheele kudden naer dit land gedreven. Het gebeurde dat, in september 1770, eene dier kudden gedreven wierd langs de bane van Dixmude op Yperen; gekomen zynde aen hel Smesken, gemeente Bixschote, het vee eener schaephofstede, daer by liggende, wierd ondermengd met eene dier kudden, en welhaest de plaeg borst uit op die hofstede. Al de beesten…

View More

Hoe meer da’j zoagt en hertefret

  3 years ago     533 Views     Leave your thoughts  

O’j oeder komt, gebeuren d’ er drie dingen met joen: ge begint joen memorie te verliezen en d’ ander twee ben ik ol vergeten. - Woare ‘t nie van den elektriek, maar we zou’n kijken noar den tilleviezje met de keisse. - Chance dat tied bestoat: anders zou’dt ‘t ol up ’t zelfste moment gebeuren. - Mijn lievelingskleur is schjokla. - Hoe meer da’j zoagt en hertefret, hoe langer da’j moe leev’n. - E probeerde te peizzen, moar d ‘er gebeurde nieten. - Hoe rapper da’j goat, hoe klinder da’j zijt. - Ge kun’t nie ol he’n in ’t leeven,…

View More

Gaan dienen voor atakken en kovulschen

  3 years ago     1174 Views     Leave your thoughts  

Van onze vier zegslieden is het actiegebied van de Wijtschatenaar Daniël Braem, de 56-jarige kerkbaljuw uit Wijtschate, het zelfstandigst. De periode tijdens dewelke hij ging dienen voor andere mensen (meestal per fiets) ligt tussen 1936 en 1952-53; daarna wilden de benen niet meer mee en moest hij deze bezigheid stopzetten. Bij het beewegen was hij bereidwillig, gewetensvol en stipt. Waren er mensen die een of ander voorwerp wilden meegeven om te laten zegenen, dan weigerde hij nooit. Sommigen gaven koeken mee, anderen een kledingstuk of een lapje ondergoed van een ziek kind. Oorringen droeg hij ook ter zegening mee en…

View More

De oude geschriften van Poperinge

  3 years ago     1197 Views     Leave your thoughts  

Ik ben al meer dan anderhalf jaar weg gebleven uit Poperinge en beslis om daar eindelijk iets aan te doen. 31 januari 2015. Zaterdagmorgen halfzeven. ‘Notices Historiques sur La Ville de Poperinghe’ van historicus Jean-Jacques Altmeyer en volume 2 van de complete Cantata van Johan Sebastian Bach staan zijde aan zijde in poleposition om me de volgende weken op weg te sturen naar de bronnen van mijn buurstad. Ik heb het boek jaren geleden en blad na blad gefotografeerd in het Ieperse stadsarchief. Op de titelpagina figureert de handtekening van Alphonse Vandenpeereboom. Dit Franstalig boek uit 1840 zal me gidsen…

View More

Over prullen, prut en prutselen

  3 years ago     709 Views     Leave your thoughts  

PRULLE, v., mv. prullen, vklw. prulleke (iets zonder weerde, nietigheid, beuzeling), fr. bagatelle. Zich met prullen bezig houden. Zijn geld besteden aan prullen. Dat zijn al maar prullen. Al wat hij u daarover gezeid heeft zijn prullen. Een prulle van niet. Iets koopen voor eene prulle van niet. Zich gram maken en kijven voor eene prulle van niet. Een groote twist ontstond uit eene prulle van niet. Bekommerd zijn met eene prulle van niet. · Logen om te schertsen, een bedrieglijk gezegde. Het zijn al prullen,( fr. des contes). Iemand eene prulle ophangen (hem iets wijs maken dat valsch is).…

View More

Maseur Kwaanunne van Watou

  3 years ago     594 Views     Leave your thoughts  

Maseur Kwaanunne 'n hadde ollezins heure naame niet gepakt, 't Wos è raar schepsel.... nog ol dikwijls kontrarie ... en z'hadde oltemets van die vieze perioden . . .je koste d'er niet veele mee doen. In korte woorden uuteen gedaan : 't wos erger of è misvol. 't Wos nu ook weere alzoo dien dunderdag achternoene. De meisjes van heur schoole ,., ze gaf zij lesse aan 't vierde studiejaar te Watou ... deeden op zulke momenten best hulder è beetje ol de stille kant te houden. Maar dien achternoene ruwesierden ze daar zoo gemakkelijk niet in. 't Loog wel…

View More

Ajuin & look als medicijn in de 17de eeuw

  3 years ago     959 Views     Leave your thoughts  

— Sap van ajuin in de neus opghehaelt suyvert de hersenen, en treckt veel taye slijm uyt het hooft. — Sap in de ooren ghedaen verdrijft het suysen en singhen der ooren. — Sap met asijn in de neus gedaen stilt het bloeden uijt den neus. — Sap van Ajuin doet het haer wassen en suijvert de ooren die vloijen van etter en materie. — t' Sap van Ajuin met asijn vermenght verteert, de spenen. — Ajuin maeckt appetijt ; weeckt den harde buijckt. — Ajuin met sout op de wratten geleijt treckt die met de wortel uijt. — Ajuin…

View More

Als niemand joen verstoat

  3 years ago     579 Views     Leave your thoughts  

Ge moet ossan eerlijk zijn, zelve o’j ‘t nie meent. - Nu en toen moe’j e kee stoppen om te peinzen. Moar je meugt nie vergeten van toen weer aan te zetten. - Iedereen heeft recht op mijn meeninge. - Ge meugt nooit togen an joen compjoeter da’j gepresseerd zijt. - De gemiddelde vrouwe heeft meer snelligheid dan verstand omdat de gemiddelde vint beter kan zien dan datte’n kan peinzen. - O’t olles ol mislukt is en d’er nieten goat, lees toen misschien toch moar e kee ’t instructieboekjse. - ’T is nie omdat niemand joen verstoat da’j doa voaren…

View More

Romtje, een klein vernukkeld wuuvetje

  3 years ago     559 Views     Leave your thoughts  

Dat was een wuuvetje, Romanie Breyne, Romtje, Dat was een klein vernukkeld wuuvetje die alzo altijd hele nachten op straat zat. Iedereen was daar benauwd van. Als ze sprak, ze kon niet klappen lijk een ander, dat was lijk 'albolalbelal' dat zij zei. Nu, Sylvère Vierstraete, die ging altijd naar Kemmel en Reningelst achter hele voeren konijnen. Dat was in de jaren vijfentwintig dat ze zoveel konijnen sloegen voor Engeland. Romtje stond daar altijd in de straat waar dat het Duits kerkhof was als ge naar 'Sebastëpol'gaat. Ze stond altijd aan dat poortje van dat Duits kerkhof. En van als…

View More

De kleerwinkel aan de markt

  3 years ago     646 Views     Leave your thoughts  

Zondag 22 februari 2015. De horizon kleurt al rood achter het silhouet van de Sint-Pieterskerk. Het wordt een mooie dag. Vanmorgen al druk in de weer geweest met het inblikken van het nieuwste hoofdstuk over Poperinge. Zoals het nu loopt, mogen jullie al eens beginnen te gluren vanaf volgende donderdag op de pagina http://www.westhoek.net/P1490001.htm. Nee, nu nog niet voor diegenen die zich op dit eigenste moment niet kunnen bedwingen. Het lijkt er op dat ik zelf voorzichtig tevreden ben met de nieuwe episode uit onze Westhoekgeschiedenis. Ik ben voor de eerste keer gearriveerd bij de beeldenstorm en bij de godsdienstoorlogen…

View More

De adem van wat voorbij is

  3 years ago     622 Views     Leave your thoughts  

Onze tijd op aarde We hebben allemaal onze eigen tijd op aarde. Ofwel zijn we nu volop aan de gang met ons leven, ofwel is dat al voorbij. De generaties komen en gaan. Van vader en moeder op zoon of dochter. Ze veranderen al sinds mensenheugenis zowat om de 25 jaar. Elke 25 jaar staat nieuw jong geweld klaar om de fakkel over te nemen en een stuk leven voor zich te maken. Het resultaat van al die voorbije generaties noemen we 'geschiedenis'. Wat is er allemaal geschied in die vele vorige levens? Onze geschiedenis is er een van erg…

View More

Dodelijk ongeluk in Proven

  3 years ago     710 Views     Leave your thoughts  

Proven – Doodelijk ongeluk – Maandag laatst hadden Karel Camerlynck, landbouwer te Proven en zijn zoon Maurits, oud 18 jaren, zwijnen geleverd naar Poperinghe. In den terugkeer was Maurits op den wagen gezeten en zijn vader volgde hem. Op een honderdtal stappen van de hofstede gekomen, werd de hoed van Maurits door eenen rukwind van zijn hoofd geworpen. Al de armen uitwerkende om hem terug te grijpen, schoot het koordeel uit de handen van den geleider en de peerden gingen op hol. Maurits sprong van den wagen om het leidzeel terug te vatten of de peerden in te houden, doch…

View More

Vernieling der muizen

  3 years ago     524 Views     Leave your thoughts  

Men neemt leende kalk, men breekt het fijn, al en het zelve gewicht witte suiker bijdoen en er in vermengen. Men legt dit op een plankje en op eene plaets waer de ratten en muizen verkeeren. Gelijk die beestjes geern suiker eten, zij eten er vele. En wanneer het in de mage komt, het kalk begint te branden, en willen zij drinken, en hoe meer zij drinken, hoe meer dit brandt en zij moeten natuerlijk kreveren. Uit Het Nieuwsblad van Yperen van 1872

View More

Een tijd van bittere hongersnood

  3 years ago     670 Views     Leave your thoughts  

De mensen sterven de honger in het jaar 660 Anno 600. Zedert de verwoestingen dezer landen door de Barbaren, waeren die hier ontrent nog weynig bevolkt gebleven, wezende voor 't meerder deel met bosschen en morasschen overdekt. In 602 is den winter zoo streng, dat men de zee zeer verre met ys overdekt zag, hy wierd gevolgd door hongersnood en peste. Anno 660. Den dieren tyd was zoo groot, dat zeer vele menschen door den honger stierven. In de maend van maerte 664, eenen ongemeenen regenboog in de logt verschynende, baerde veel vreeze onder 't volk, die dit aennam voor…

View More

De twee houtrapers

  3 years ago     554 Views     Leave your thoughts  

Daar waren 'n keer twee oude en versleten patjakkers, doodarme menschen, è vint en è wijf, die kunnen of niet moesten hout gaan rapen. En al de dagen die God verleende, goewere slechtwere, hoogdag leegdag, waren z' op den dool achter brandinge. Op zekeren dag nu waren z' aan 't rapen in 't busch, als de kasteelhere met een hele bende jagers, mannevolk en vrouwvolk te peerde. door de busschen kwam gereden. En 't is toch Gode geklaagd, raziaande 't wijf, de die 'n weten niet waar belonden met hun weeldigheid, dat 'n heeft geen strooi van d' eerde te…

View More