Latest Posts

Delicaat, lijzig en helder

  3 years ago     568 Views     Leave your thoughts  

De West-Vlamingen en hun taal (geschreven in 1873) De taal van de West-Vlamingen is een oud Neêrduitsch dialect dat in de middeleeuwen, wanneer het Graafschap van Vlaanderen in zijn luister stond, tot grondslag en regel diende aan de algemene Neêrduitse schrijftaal, zoals blijkt uit de overgebleven schriften van dien tijd, waar o.a. de spelling geheel de weêrspiegel is van de hedendaagse West-Vlaamse spraak. Men herkent de West-Vlaming bij ’t eerste woord dat van zijn lippen vloeit. De West-Vlaamse klanken zijn licht, delicaat, lijzig en helder, gelijk in het Frans, helemaal verschillend van de Oost-Vlaamse taal die breed, zwaar en manhaftiger…

View More

De smeltkroes van Morinië

  3 years ago     623 Views     Leave your thoughts  

Zoudcote, de Zoutkant, Zuydcoote Zoutcote, de zoutkant, later bekend geworden als Zuydcoote, moet al bestaan. In het jaar 121 wordt hier al het christelijk geloof gepredikt. Mardick, de haven en de Romeinse nederzetting. De golf van Itius die de vloot van Caesar herbergt en waarvan de Aa zowat het ultieme overblijfsel van is. Van dat laatste is Derode niet zo zeker. Een zekere M. Goutier van Sint-Winoksbergen heeft een bijzonder gestaafde mening dat Portus Itius, de haven van waaruit Caesar vertrok voor zijn invasie van Engeland, zich op Vlaamse bodem bevindt. In de geschiedenis van Nieuwpoort van René Dumon, vinden…

View More

Het grootste bezit van een man

  3 years ago     532 Views     Leave your thoughts  

Liefde is niet blind, ze geeft ons de meuglijkheid om dingen te zien die een ander niet ziet. - 'T grootste bezit van ne vent is een sympathiek wuuf. - 'T schoonste da ne vent kan doen voor zijn kinders is hunder moeder geiren te zien. - Ge moet nooit inzitten met cijfers en getallen. Helpt één mens met de keer en begint met de dichtsten bij joen. - Up 't moment da'j joenzelven vertrouwt, goaj beginnen te leven. - Okee 't is al goed, 'k trek mijn woorden in: komt maar were of van de pot. - Onze ouders…

View More

Van buzzestoven & spugbakken

  3 years ago     844 Views     Leave your thoughts  

Herbergen in Zonnebeke Volgens wijlen Jozef Dehouck waren de best beklante herbergen op het dorp ‘’t Jagershof’, ’t Hof van Commerce’, ‘De Hertog van Brabant’ in de Langemarkstraat en ‘Het Gildhof’ in de Ieperstraat. De zondag na de mis ging geen enkele man dadelijk naar huis. De cafés deden dan goede zaken. Ook in de week gingen de welstellende burgers dagelijks hun pintjes drinken in een of meerdere herbergen in het dorp. Vooral de brouwers, bakkers, beenhouwers, vlas- en varkenshandelaars en renteniers trof men vaak overdag aan in een of andere herberg. Een gebruik dat aardig in de mode was…

View More

Hinnestront tegen kletsigheid

  3 years ago     882 Views     1 Comment  

Hinnestront gedrooght ende seer cleyne gestooten met honingh oft lijnsaet-smout ghemenght doet het hayr groeyen daer gheen en is – alst daer op gheleyt wort. Maer met olie van roosen gemengt – ist goed gheleyt op verbarntheyt. ’t Zelve met honingh azijn ghemengt ende in genomen, gheneest terstont de gene die door compernoillen te eten in perijckel zijn van versticken, want het doetse een waterachtighe ende taeye vochtigeyt overgeven. Ten tijde van Galeus was een medecijn die alle verouderde colieken geneesde met den siekcenvan dit mest in te geven met Hypocras ghemaeckt van honingh ende wijn. Uit Doos Gazette nr…

View More

Kegelspel in het groot

  3 years ago     847 Views     Leave your thoughts  

Pas geschreven voor het nieuwe hoofdstuk 'De komst van graaf Dirk'. Er volgt een aanval met lansen en met zwaarden. Een kegelspel in het groot, met velen die neervallen. Een strijd tot ter dood. De getrouwen van Clito willen liever sterven dan verjaagd te worden uit het graafschap Vlaanderen. Galbert brengt trouw verslag uit. De Rudi Vranckx van zijn tijd. Tijdens de eerste clash staat Daniel aan de zijde van Dirk en vechten ze samen tegen het bataljon van graaf Willem. Richard Woldman, de neef van Tancmaar, wordt krijgsgevangen genomen. De confrontatie ontaardt gaandeweg in een regulier zwaardgevecht. Het bataljon…

View More

Onrust in Vlaanderen

  3 years ago     411 Views     Leave your thoughts  

Gwijde komt terug begin maart 1281 Begin maart 1281 is graaf Gwijde eindelijk terug. Hij maakt een tussenstop in Douai waar enkele maanden geleden ook al een rebellie was uitgebroken. De graaf grijpt in: twintig oproerkraaiers worden levenslang uit de stad verbannen, drie anderen worden onthoofd. Op 23 maart komt Gwijde eindelijk aan in Ieper. Hij installeert een grafelijke rechtbank die moet onderzoeken welke de oorzaken waren van de opstand en het daarmee gepaard gaande geweld en wie er heeft aan deelgenomen. Het is al snel duidelijk dat zowat iedereen boter op het hoofd heeft. Voor de plunderingen en de…

View More

De nieuwe garde van Bravezeele

  3 years ago     477 Views     Leave your thoughts  

Achter dat ’n meer of veertig jaar jaar goeden dienst è daan had, ging Florent, de garde van Bravezeele op zyn pensioen. Florent had, in ol die jaren, nooit geen groote moeilykheden had met de menschen van zijn gemeente en de menschen oek niet met hulder garde. Florent klapte daarover met de nieuwe garde, ols ze tegoare ’n pinte dronken in ’t Hof van Commerce. ‘Er is maar één waarmei da’k in de laatsten tijd oltemets ruuze had ….’ zei Florent …’en dat wos nog wel met de nieuwe schoonzeune van de burgemeester …!’ De nieuwe garde moeste lachen …..…

View More

De schonigheid van joen dromen

  3 years ago     489 Views     Leave your thoughts  

Zijt gerust: ge kunt nooit vallen van de vloer. - Joen stilzwijgen is genoteerd in ’t verslag. - De toekomste is voor de deze die geloven in de schonigheid van hunder dromen. - In dromen en in de liefde is ’t er nieten onmeugelijk. - Moeder is veel te slim om de dingen te verstoan da ze nie wilt verstoan. - Een kind komt een vent als  er ne vent nodig is. - Nen zot is entwie die in een donker huis jaagt achter scheeten. - Vandaage is den laatsten dag van joen leven. Voor ’t moment toch nog.

View More

Wolven in West-Vlaanderen

  3 years ago     1788 Views     Leave your thoughts  

De reiziger die nu langs de wegen van het West-Vlaamse platteland reist, denkt geen ogenblik aan de mogelijkheid door wilde dieren te worden aangevallen. Evenmin heeft de landbouwer onophoudelijk vrees zijn vee door wolven te zien verscheuren. Geregelde klopjachten op deze dieren zijn niet meer nodig. En nochtans, het voorkomen van wolven in onze streken is niet ondenkbaar veraf. Ongeveer 500 jaar geleden waren klopjachten op wolven een gewoon verschijnsel. Deze klopjachten waren meer dan nodig. Gewoonlijk hadden de jachten plaats onder de leiding van de opperjachtmeester, maar wanneer de dieren te driest werden, had iedereen het recht ze te…

View More

Het geheimzinnig verleden van Belgis

  3 years ago     1221 Views     Leave your thoughts  

Turguncius, Morinus en Troyades trappen het af Het verhaal wordt voor het eerst pikant als de namen van de vertrekkers bekend raken. Eerst is er Turguncius die met zijn aanhangers vertrekt naar een regio waar hij een stad sticht met de naam Tongeren. Torgotus en Troyades, de zonen van Troyrus, worden verdreven van Sicambren en belanden aan de Rijn waar ze de stad Bonn optrekken. Maar de broers vallen in ruzie waarop Troyades er van onder trekt en zorgt voor het ontstaan van de stad Zancten. Er is geen gebrek aan dissidente prinsen. Een zekere Moselanus trekt met zijn gevolg…

View More

De lotdagen

  3 years ago     6888 Views     Leave your thoughts  

De lotdagen zijn de twaalf dagen die volgen op Kerstdag (of vanaf Kerstdag voor sommigen). De bijgelovigheid van het volk (of de volksweerkunde) beweert op basis van deze twaalf dagen het weer te kunnen voorspellen voor elke maand van het nieuwe jaar. Als het dus mooi weer is op 26 december dan zou dat ook zo zijn in januari van het nieuwe jaar. Slecht weer op 2 januari betekent een slechte augustus. Hierbij wordt gelet op de algemene weers- en luchtgesteldheid, de neerslag en het soort neerslag, de aard van de bewolking, de windrichting en de temperatuur. Sommigen gaan zelfs zo ver om de lotdagen op…

View More

De treurwilg van Djoos

  3 years ago     1046 Views     Leave your thoughts  

Tusschen bolloars, an ’n boörd van ê woaterpit wist ik vroeger ên huerke stoan Stroöi up ’t dak, groene vensters en de meurn fris in ’t wit Ooch! Hoe geern hê ‘k doar ossan êgoan! - Droomn en dichten bringen noöis vele butter up ’t broöd, schoöne liedjes e’ ku’ je nie eten. ‘k Moste ik weg uut myn Westhoek, uut nypende noöd, en dat huzeke rochte vergeten. - Vele joarn kwoamn en goengn in ê verre vremd lând, langen tyd hê-k myn Westhoek êmist En ‘k verstoeg, o’k vergrysd were in Vloanderen kwam, da’ k in ’t vremde noöis…

View More

Breiwerk en wol

  3 years ago     485 Views     Leave your thoughts  

Zondag 18 januari 2015. Het concept ‘westhoek.net & De Kronieken van de Westhoek’ is de voorbije weken een stukje uitgediept. Wat een heerlijke hobby heb ik toch. Ik denk er vaak aan. Spelen met taal en tekst en internetgebeuren is echt mijn ding. De nieuwe site is in zijn definitieve vorm aan het vallen. Deze week waren er de zorgen omdat een aantal scripts het ding onnoemelijk traag hadden gemaakt, waardoor elk creatief proces even plaats moest maken voor praktische beslommeringen. Gelukkig zijn die problemen opgelost en kan ik weer volop genieten van de uitbouw van mijn project. De linken…

View More

Scherpe tongen

  3 years ago     419 Views     Leave your thoughts  

Hoe verder da’j goat hoe minder da’j weet. Een scherpe tonge en een triestigen geest zijn dikwijls te vinden in dezelfsten kop. Alleene ne zot test de diepte van ’t woater met zijn twee benen. Het is in het geweune van iederen dag dat we geluk en contentement vinden. O’j blijft doen wat da’j doet, ga je krijgen wat da’j moe krijgen. Joen parfum riekt goed, moar moeste gie joen d’ er echt in marineren? De meeste accidentjes gebeuren thuus. Zouden we niet beter verhuizen?

View More

De kloefen van Polieten

  3 years ago     601 Views     Leave your thoughts  

‘t Wos in dat achterjaar dat ’t olle daage zulk slecht weere wos en dat de boeren zulk è misere hadden om hulder patatten uut te doen. Polieten Galoche, die boerde op è doeninge djuuste buuten Watou, wos oek een van de die. Daarom had ’n ie oek, gelijk veele andere boeren, soldaten gevraagd om ’t helpen. Alzo kwam het dat er daar op è nuchtend met è soldatenkamion, vier jonge kerels toekwamen om daar è weeke te bluuven. ’t Zijn wel è beetje speelveugels … en bijzonderlijk dien langen daar’, zei Polieten ’s avonds tegen de boerinne ….,maar ze…

View More

Coletje Miere

  3 years ago     450 Views     Leave your thoughts  

Coletje Miere woonde in ’t middenste huizeke van de driewoonste. Ze was van elders gekomen en behoorde niet tot de mensen van de hoek. Ze aanzagen haar als een indringster, een vreemde en … spoedig had ze geen goede naam. Ze was ’n toveresse, ze ging om met de duivel, de zwarte hand. Ze had het vooral op de kleine kinders gezien. Die kregen ‘den ouden man’, waren van de mare bereden, geraakten niet vooruit. Ze woonde met haar zoon Peejge en haar kleinkind Evaristje. Ze hield een winkeltje van garen en lint, mentebollen en slagijzers (= musschetrapen), maar niemand…

View More

De Vlaamse pioniers

  3 years ago     747 Views     Leave your thoughts  

Vlaanderen is ingedeeld in gouwen Sinds de Franken van Karel Martel, (door hem de Karolingische periode genoemd) is heel Frankenland en dus ook Vlaanderen ingedeeld in gouwen, pagi, die elk door een graaf worden bestuurd. Aan de kust tussen de Schelde, de zee en de waterlinie van Gent bevindt zich de pagus van Waas. Naar het westen toe de pagus van Oudenburg en de pagus Flandrensis die zich uitstrekt tot aan de brede monding van de Ijzer. Zuidelijker, tussen de Aa en de Canche zien we de pagus van Boulogne. Naar het binnenland toe strekt de pagus Mempiscus zich uit…

View More

De garde van Diksmuude

  3 years ago     544 Views     Leave your thoughts  

Alidoor Savooie wos garde gerocht te Diksmuude. ’t En wos niet deur zijn groote slimmigheid, verre van daar, maar ie wos een van de principaalste mannen van de wite brigade geweest achter den oorloge en ie miek het bovendien straf wel met ’t meisen van den kommissaris …. wuk moe je nog meer ols je zulk è postje wil krijgen …? Alidoor ’n ging geen vliege kwaad doen. ’t Kwam oek daardeure dat ’n achter drie weken nog geen een proces gemaakt ’n hadde ol wos ’t dat ’n van ’s nuchtends tot ’s navonds op de route wos…of beter…

View More

Roste mieren

  3 years ago     731 Views     Leave your thoughts  

Dat was op d’ hofstede van Marcel Pieters op Godewaersvelde en die hofstee heeft verzonken en ’t en is maar de maarte die gesauveerd geweest heeft. Ze kroop uit het dak op het moment dat ’t rijze kwam met ’t land. Ziet, de hofstee was verzonken, maar het dak ze er nog niet in. Ze heeft toch nog kunnen uitkruipen. Dat heb ik altijd horen vertellen daar. Jeremie Versaevel weet dat evenwel. Hij heeft dat horen vertellen van zijn voorouders. Dat heeft verzonken door het kwaad. Dat was een hofsteekasteel. Ze hebben nooit niet ervan were gevonden. Ik heb nog …

View More

Moord op de Burgemeester

  3 years ago     1431 Views     Leave your thoughts  

Stassaert Brisse bekoopt het met zijn leven We hebben Brugge verlaten in het najaar van 1436 wanneer graaf Filips de Goede in het gezelschap van 700 Picardische soldaten orde op zaken komt stellen. De hoofdrolspelers van die dagen zijn kapitein Vincent de Scheuteleere en schout Bartholomeus de Vooght, het mannetje van de graaf zelf. Het zijn zij die Filips verzocht hebben om in te grijpen en een einde te maken aan de anarchie en het geweld in Brugge. Alles is begonnen bij de gilden en de ambachten die het niet konden verkroppen dat Sluis wegens zijn strategische ligging allerhande voordelen…

View More

Bulte Capron

  3 years ago     510 Views     Leave your thoughts  

Bulte Capron, dat is van mijn langste onthoud. Hij was eindelijk rijk. Hij was eigenaar van vele hofsteên. Er was hier een metser die wrocht voor hem in Zuidschote daar, je was doende met een nieuwe hofstee te zetten ervoor. Je ruïneerde al die er waren. ’t Was altijd afbreken en afbreken en afbreken, ’t was nooit wel. De boer moest het vervoer doen. Je reed zijn peerden op, je was zelf het gat af en als d’hofstee vernieuwd was, je mocht doorgaan. Maar als ge in zijn gratie stond was ’t een goên voor je. Ja had al dat…

View More

Katje-duik in Ter Duinen

  3 years ago     1624 Views     Leave your thoughts  

Menigmaal reeds heeft men ons de vraag gesteld hoe het komt dat er niets meer overblijft van de machtige abdij ten Duine te Coxyde. Op het schilderij van Pieter Pourbus (Gruuthusemuseum Brugge), kan men zich een goed gedacht maken van de oude abdij. De omheiningsmuren waren hoog en bereikten een totale lengte van 2300 meter; zij omgordden een oppervlakte van ongeveer 25 hectare, waar er, zo men weet, menigvuldige gebouwen stonden, waaronder er veel groot en hoog waren. Welnu, geen steen blijft er nog boven de grond. De archieven echter en onze eigen opzoekingen, leren ons waar al dit bouwmateriaal…

View More

Het klimaat in de middeleeuwen

  3 years ago     522 Views     Leave your thoughts  

Een rijmkroniek van 1305 Niets dat meer fascineert dan het weer. Extreem klimaat. Barre levensomstandigheden. Vreemde sterren aan de hemel. Onheilspellende ziektes. Pest, ratten. Dood. Hoe vergaat het onze Westhoekmensen, binnen die context, eigenlijk in de middeleeuwen? Hoe beleven de mensen het klimaat? Een handschrift uit het nabijgelegen Kortrijk brengt inzicht. Jacques Goethals schrijft in het begin van de 19de eeuw zijn 'Chronologische Aenteekeningen, raekende 't Gonne tot Cortryk ende omstreeks voorgevallen'. We gaan in zijn boek even koekeloeren hoe het ontzettend harde leven van de West-Vlaamse landlieden er uitziet pakweg 1000 jaar geleden. het dinct mi wezen schande, dat…

View More

Ieperse woordetjes (1)

  3 years ago     492 Views     Leave your thoughts  

Mensen maken: wenken, teken doen van naderbij te komen Ter winkel gaan: klant zijn Uit caritate: uit medelijden Pijpesmoren: uitbrander Leertje steken: opruien, iemand aanzetten om iets te doen Krevitten (krevittelen): kittelen Ramestieren: in bed woelen, stampen Schenteventer: iemand die onder de prijs probeert te verkopen Warme billen: iets gaan overdragen: voorbeeld: toen hij het hoorde zeggen, liep hij met warme billen het verder vertellen Kaaksmete: affront, belediging Planete leggen: iemand de waarheid zeggen Djent: hij komt er schoon voor Spant een keer de vaart: kijk eens! Wijsheid afhalen: afvragen Slag van slingers meulen hebben: niet goed wijs zijn Borstelen:…

View More

Stien Hennepoot uit Gyverinckhove

  3 years ago     687 Views     Leave your thoughts  

Stien Hennepoot uut Gyverinckhove was è simpel boertje maar zo dom nog nie of da zijn klakke stoeg. Stien moeste djuuste gelijk vele boeren olle jare zijnen pacht gaan betalen aan zijnen propetaris. Ie ging daarvoren oltijd de voorlaatsten maandag van oktober…ja… Stien ’n wos eigentlijk nooit stief rap in zulke dingen. Zijnen propetaris…een soorte van een kasteelheere weunde tegen Gent en ’t wos een fraai groot ende om tot daar te geraken. Maar goe of slecht weere… op zijn dag pakte Stien den tram naar Veurne en vandaar den trein tot aan Gent, en daarachter een soorte van elektriek…

View More

De vroege historie van Nieuwpoort

  3 years ago     2347 Views     Leave your thoughts  

Nieuwpoort ten tijde van de Romeinen In 1971 schrijft de Nieuwpoortse historicus René Dumon een indrukwekkende geschiedenis van zijn stad. Wij gaan mee met René in zijn boeiend verhaal. Nieuwpoort bestaat al ten tijde van de inval van Caesars Romeinen in Gallië. Oorkonden die dat kunnen bewijzen zijn er niet overgebleven. Maar kunnen we uit het oog verliezen dat talloze documenten door de vlammen verteerd worden als Terwanen, hoofdstad van het gebied der Morinen, en zetel van het bisdom van dit zelfde gebied, door de Noormannen wordt verwoest? Dumon levert hier eigenlijk een omgekeerd bewijs. De streek van Nieuwpoort is…

View More

De paddenput

  3 years ago     517 Views     Leave your thoughts  

Tussen Beveren en Hondschote, niet ver van de Franse grens, is er een ronde, diepe put, de Paddenput genaamd. Voor honderden jaren waren er twee geburen. Karel en Pieter, met elk een schone baard en een krullekop, waar ze zeer fier op waren. Ze gebuurden lijk twee broers en waren hele dagen samen. Telkens als men den ene zag, zag men den andere, zo goed kwamen ze overeen. Op zekere dag leverden zij tabak, die ze duur verkocht hadden aan een man, die wel twee uren ver woonde. Ze trokken op met de tabak in een graanzak en al klappend…

View More

De hongersnood van het jaar 1044

  3 years ago     501 Views     Leave your thoughts  

Een schipbreuk tussen de woedende golven van de zee is wreed; een oorlog, die volk en land verwoest, is verschrikkelijk; een moordende pest doet ijzen; maar het wreedste, het schrikkelijkste, het ijselijkste van alle onheilen, tussen welke het mensdom kan dobberen, is een hongersnood. Ijskoud kruipt het bloed in de aderen van hem, die een blik terug werpt op de bladen van onze geschiedenis, waarin de verwoestingen van straffende gesels, die ons vaderland in 1044, als het ware, uitmoordde, te lezen staan. België en Frankrijk werden toen ter tijd met een driejarige onvruchtbaarheid geplaagd, en een noodlottige schaarsheid van levensmiddelen veroorzaakte…

View More