Pest in Ieper

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       11 months ago     396 Views     Leave your thoughts  

…wat voorafging …..

Arnoud I, gezeid de Oude, was de zoon van Boudewijn II gezeid de Caluwe en van vrouw Gertrude, dochter van Elfreedt koning van Engeland. Hij heeft manschap gedaan over zijn heerschappijen aan Karel, gezeid de Simpele en aan Raoul, koningen van Frankrijk. Deze Arnoud de Oude heeft in huwelijk gehad vrouw Alide dochter van Heribert, graaf van Vermandois, bij dewelke hij verwekt en gewonnen heeft Boudewijn III, gezeid de Jonge, de zevende graaf van Vlaanderen. Hij was een strijdbare held, hebbende tegen de Hunnen, Vandalen, Noormannen en tegen de keizer Otho grauwzame oorloge victorieuselijk uitgevoerd; welke oorlog tegen Otho de keizer door de tussenkomst van koningen en grote prinsen gedempt is geweest. Voorts omdat hij de Vandalen en de Noormannen verdreef. Daarom gaf de paus van Rome hem de tienden van Wijtschate omtrent Ieper in Vlaanderen, welke tienden hij vereerde aan de kerk van Sint Donaas tot Brugge, waar hij instelde de dertien prebenden. Hij maakte daar ook twaalf reguliere kanunniken. Ook heeft hij Guillaume Langsweerd, hertog van Normandije doen ombrengen.

Anno 930 waren door de graaf Boudewijn III binnen Ieper gesteld voor wethouders deze navolgende; Tolcar De Waele, Pauso de Riet, Maes van Arien, Cop van Diksmuide en Hans de Richte.

Anno 958 werden door Boudewijn de Jonge binnen Ieper de marktdagen ingesteld, ook jaarlijkse feesten en hij gaf aan het volk veel vrijheden. Maar omdat er in het land niet vele geld en was, zo ordonneerde hij te verkopen bij wisseling. De ene waar voor de andere. Te weten fruit voor kiekens, twee hennen voor een gans, twee ganzen voor een varken, een schaap voor drie lammeren en drie kalveren voor een koe.

Arnoud II heeft Vlaanderen geregeerd omtrent de 40 jaren en hij is overleden in het jaar 959, alhoewel hij Boudewijn III zijn zoon drie jaren voor zijn dood het graafschap van Vlaanderen heeft laten regeren ter oorzake van zijn ouderdom. Voorts ligt hij begraven tot Gent in het klooster van Sint-Pieters bij zijn vader.

Boudewijn III, gezeid de Jonge. Hij heeft Vlaanderen begonst te regeren in het jaar 959. Ook heeft Boudewijn manschap gedaan aan Lothaire, koning van Frankrijk. Deze Boudewijn de Jonge heeft in huwelijk gehad vrouw Machtilde, dochter van Herman, hertog van Saksen, bij de welke hij verwekt heeft Arnoud II de achtste graaf van Vlaanderen.

Anno 959 heeft Boudewijn de Jonge de stad van Ieper met vestingen doen omringen.

Anno 960 heeft Boudewijn Ieper een betere sterkte en vorm gegeven. Ze hebben de stad zeer vergroot zodat de stadspalen alsdan werden gemeten 673 roeden, ieder van 14 voeten lang. Daarenboven werd de stad versierd met verheven gebouwen, gevuld met een groot getal inwoners en verrijkt met een gelukkige uitbreiding van de koophandel. Men wil ook zeggen dat de verfkunst alhier is uitgevonden geweest.

Boudewijn heeft niet lang geregeerd na zijn vader, waarom hij luttele daden heeft uitgewerkt. Hij was toch een zeer godvruchtige held en zeer toegedaan tot zijn onderdanen. Hierom heeft hij het koopmanschap toegelaten, gevende ook veel vrijdommen. Voorts heeft hij in Vlaanderen vele steden als Ieper, Sint-Winoksbergen, Diksmuide, Broekburg, Duinkerke, Aardenburg en Roeselare met vestingen doen omringen. En hij heeft ook in diezelfde en in andere van zijn heerlijkheden de publieke markten ingesteld zoals tot Veurne en tot Kortrijk. Deze graaf Boudewijn de Jonge heeft in Arnoud zijn vaders leven de last langer kunnen doen. Voorts heeft hij ook na zijn vaders dood ook drie jaar Vlaanderen, maar in eigendom, geregeerd, want hij is nog jong zijnde gestorven van de kinderpokken in het jaar 965 en hij ligt begraven tot Sint Omaars in het Sint Bertinus klooster.

Arnoud II gezeid de Jonge was bij erfdom de waarachtige graaf van Vlaanderen geworden door de dood van Boudewijn de Jonge, zijn vader in het jaar 965. Maar omdat hij zo jong was, is vrouw Machtilde zijn moeder hertrouwd met Godefrood gezeid de gevangen graaf van Verdun van de welke ze nog drie zonen gebaard heeft. Hij heeft dit land van Vlaanderen omtrent de zes jaren in zijn plaats geregeerd zodat de graaf Arnoud alleenelijk begonst heeft Vlaanderen te regeren in het jaar 971. Voorts heeft hij manschap gedaan over zijn heerschappijen aan Lothaire de 34ste, aan Lodewijk de 35ste en aan Hugo Capet, de 36ste koning van Frankrijk.

Deze Arnoud de Jonge heeft in huwelijk gehad vrouw Zusanne dochter van Beringaert II, de koning van Italië en van Lombardije bij dewelke hij verwekt en gewonnen heeft Boudewijn IV gezeid Schoonbaard, de negende graaf van Vlaanderen. Hij heeft vromelijk geoorlogd tegen Lotharius koning van Frankrijk niettegenstaande dat hij hem manschap gedaan had, welke Lotharius nochtans aan de graaf Arnoud het graafschap van Vlaanderen met geweld wilde afnemen.

Anno 974 heeft Arnoud de Jonge binnen Gent aan de gecommitteerde van Ieper het eerste stadswapen gegeven, te weten een kruis, onder een bonte mantel, tot een teken dat Ieper en geheel Vlaanderen daarmee beschudden zoude kruiswijs tegen hun vijanden. Arnoud gezeid de Jonge heeft Vlaanderen geregeerd 23 jaren. Hij is overleden binnen de stad Gent van een vurige koorts in het jaar 988 en ligt begraven in het klooster van Sint-Pieters.

Boudewijn IV, gezeid Schoonbaard heeft Vlaanderen begonst te regeren in het jaar 988. Voorts heeft hij manschap gedaan over zijn heerschappijen aan Hugo Capet, de 36ste en Robert de 37ste koning van Frankrijk. Hij heeft ten huwelijk gehad vrouw Otzijve dochter van Chisebrecht, graaf van Lützemburgh waarbij hij verwekt en gewonnen heeft Boudewijn V gezeid van Rijsel, anderzijds den Goedertieren, de tiende graaf van Vlaanderen.

Deze Boudewijn Schoonbaard was een groot krijgsheld. Hij heeft eerst het ridderschap in Vlaanderen ingesteld, daarenboven bestelde hij de steden en dorpen met wijze en rechtvaardige wethouders. Voorts heeft hij met de wapens de stad Valencijn ingenomen. Hij gaf wederom aan Hendrik III, keizer van Rome, de stad Kamerijk, van welke keizer hij verkreeg het eiland van Walcheren en het graafschap van Zeeland met zijn toebehoren, waaruit een vierhonderdjarige oorlog opgestaan is, niet zonder verstorting van veel bloed. Hij was ook doorgaans een wonderbaar krijgsman, in alle manieren matig en zegebaar.

Anno 997 is er een grote dolinge opgestaan over de ganse wereld, dat in het duizendste jaar na Christus’ geboorte de antichrist zou komen met niet lang daarna het uiterste oordeel, waarop de abt Abbo heeft geschreven aan Robertus, koning van Frankrijk, dat die de hele wereld vervuld had, zoals de feestdag van Onze Lieve Vrouwe boodschap op Goede Vrijdag zou komen, wat in het jaar duizend geschiedde. En alsook dat de wereld zonder enige twijfel zou vergaan, welke doling hij naar het schijnt weerlegd te hebben, uit het Evangelium Apocalypsis en het boek van Daniel, met open woorden berispte Christus de grote zorgvuldigheid van zijn discipelen, zeggende dat het u niet toebehoort te weten de tijden en de stonde die de vader in zijn macht heeft ingesteld.

Anno 1001 werd West-Vlaanderen bedreigd met vele schrikkelijke tekens. Vooreerst met een schromelijke aardbeving die veel huizen en mensen heeft doen sidderen en ter aarde vallen. In de lucht vertoonden zich veel onbekende sterren. Op de 20ste en 21ste van januari omtrent te 9 uren scheen een vurige hemel zich te openen, waaruit veel gedaanten van brandende fakkels uit gesmeten werden, dewelke pilaarsgewijze op de aarde vallende, een glans gaven van vurige kolommen, van welk het vuur veel mensen, zowel onder de daken als op het platte land, doorsneden en de opening van de lucht allengskens sluitenden zag men vurige serpenten door de lucht zweven, van welke het hoofd hoe langer hoe groter scheen, hebbende blauwe poten. Uit al dit vreesden de mensen dat de laatste dag des oordeels nakende was.

Anno 1011 was binnen Ieper en door geheel Vlaanderen een schromelijke pest dewelke bestond in een vurig gezwel in de keel, het welke aanstonds zo toenam dat geheel het lichaam in korte tijd ontstoken zijnde, bezweek. Tenzij dat er met een snijdende pen een opening gemaakt werd op het eerste uur. Wie dit middel niet gebruikte werden fors met de dood bevangen. De dode lichamen gaven zo een stank dat geheel de lucht daarvan vermengd scheen te zijn zodat er tussen de doden de levenden weinig verschil was.

Boudewijn IV gezeid Schoonbaard heeft Vlaanderen geregeerd 47 jaren. Hij is overleden in het jaar 1035 en ligt begraven in de abdij van Blandijn, nu gezeid het klooster van Sinte Pieters tot Gent.

Boudewijn V gezeid van Rijsel, anderzijds de Goedertieren heeft Vlaanderen begonst te regeren in het jaar 1035. Voorts heeft hij manschap gedaan over zijn heerschappijen aan Hendrik I de 38ste en Philippus I, de 39ste koning van Frankrijk. Boudewijn gezeid van Rijsel heeft in huwelijk gehad vrouw Alede dochter van Robert Capet de 31ste koning van Frankrijk waarbij hij verwekt en gewonnen heeft Boudewijn van Mons de elfde graaf van Vlaanderen en Robrecht I gezeid de Vriese d’Oude, de veertiende graaf van Vlaanderen. Voorts een dochter genaamd Machtilde dewelke namaals is getrouwd met Willem de hertog van Normandië, de welke met het zweerd Engeland gewonnen heeft en ten leste koning van Engeland is geworden. Dit en was deze Willem van Normandië niet de welke graaf van Vlaanderen is geweest.

Deze Boudewijn van Rijsel heeft in zijn tijd oorlog gevoerd tegen Hendrik III de keizer van Rome. Hij heeft ook met zijn jongste zoon Robrecht de Vrieze gewonnen al het land over de Schelde, met het hertogdom van Eename, benevens Oudenaarde, Geraardsberge, Aalst, Dendermonde, het land van Waas, tot groot nadeel van de voornoemde keizer. Daarenboven heeft hij ook schone fondatiën gedaan, te weten van de abdij van Mesen omtrent Ieper en hij deed de stad Rijsel bemuren aldaar stichtende de kanunnikdije van Sinte Pieters. Zo dat niet alleenelijk hij was een uitnemende krijgsman maar ook wonderlijk geoefend in de godsvruchtigheid en de zeegbaarheid van de manieren.

Anno 1040 is binnen Ieper overleden de zeer eerweerdige heer Nicolais Malchalepie, overste van de priesters van Sint-Maartens. Hij stierf in de ouderdom van 56 jaren en hij werd begraven in het koor van de Sint-Maartenskerk. Boudewijn V heeft Vlaanderen geregeerd 37 jaren en is overleden in het jaar 1061. Hij ligt begraven tot Rijsel in de kanunnikdije van Sinte Pieters van hem aldaar gefondeerd.

Lees het vervolg hier

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>