Pijnlijk ongeluk te Dikkebus

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     660 Views     Leave your thoughts  

Tien persoonen in het water – 1 doode –

Een pijnlijk ongeluk dat, hadde het niet geweest van den moed der heeren Hubert Igodt, handelaar in de Hondstraat te Yper, Eugene Gruson, automobielvoerder der slachtoffers en Paul Lemahieu, baas der herberg bij Dickebusch vijver, misschien 10 menschenlevens ging kosten, had alhier zondag plaats.

MM. René en Robert Lorthois, hunne vrouwen, hunne vier kinderen en eene schoonzuster uit Elsene-Brussel, Mej. Louise Lannoy, waren zondag morgend om 10 ure per automobiel uit Toerkonje vertrokken naar Dickebusch. ‘s Namiddags besloten zij een tochtje te doen op den vijver, die een oppervlakte heeft van 80 hectaren. Daartoe hadden de heeren Lorthois een automobielbootje gehuurd (3 meter lang en 1m20 breed).

Rond drie ure nam de familie er plaats in. De boot werd gestuurd door den gewonen stuurman M. Henri. Op zeker oogenblik moest de boot, welke reeds den vijver rondgevaren had, eene andere richting nemen.

Het was toen juist vier ure. De stuurman deed het bootje plotselings zwenken. Het helde op den kant en begon water te scheppen. De negen reizigers waren als waanzinnig van schrik. Zij lieten zich vallen langs den kant die overhelde, en hierdoor kantelde de boot geheel en gansch om. De reizigers en de stuurman vielen in het water, op omtrent 75 meters van de boord.

M. René Lorthois alleen kon zwemmen; na een oogenblik geaarzeld te hebben, zwom hij naar den oever om hulp te vragen en de reddingsbooten los te maken. Doch zijn lange mantel belemmerde hem ‘t zwemmen, en hij moest weldra den moed laten zinken.

M. Lorthois was reeds eene eerste maal in de diepte verdwenen, toen hij op eens door eene sterke hand vastgegrepen werd. Het was zijn automobielvoerder M. Eugeen Gruson, die van op den oever het ongeluk had zien gebeuren en zijn meester seffens ter hulpe kwam met een bootje.

Het is M. Igodt die het eerst bij de omgeslagen boot kwam, waaraan de slachtoffers zich vastklampten. Hij was op een bootje aan ‘t visschen, toen hij het ongeluk zag gebeuren. Hij kwam onmiddellijk de drenkelingen ter hulp gevaren. De voerder der automobielboot werd eerst gered.

Vervolgens stuurde de moedige redder naar Mad. René Lorthois, die al de mogelijke pogingen deed om hare twee kinderen boven water te houden.

Toen zij de redder zag, riep zij: ‘om de liefde Gods, redt eerst mijne kinders.’ De jongeling legde zich plat op zijne schuit, nam achtereenvolgens de twee kinderen en schuifde ze zacht al boven hem op de boot. Dan hield hij de vrouw vast opdat zij niet zou zinken, en toen kwam juist Eugeen Gruson, die zijnen meester René Lorthois reeds naar den oever gebracht had, aangevaren.

De twee redders vereenigden hunne pogingen om Mad. René Lorthois boven te halen, waarin zij gelukten. Intusschen was M. Paul Lemahieu naar M. Robert Lorthois, zijne vrouw en hunne kinderen gevaren, die allen gered konden worden.

Daar stond reeds eene groote menigte nieuwsgierigen. De drenkelingen werden in de naburige huizen gedragen, waar hun de beste zorgen toegediend werden. De slachtoffers waren spoedig hersteld, en ‘t is dan eerst dat zij elkander begonnen te tellen. Mej. Louise Lannoy ontbrak nog.

De redders begonnen onmiddellijk peilingen te doen, doch ‘t was eerst na anderhalve uur zoeken, dat men het lijk der ongelukkige juffer ophaalde.

Intusschen waren twee geneesheren van Yper, die men gaan halen was, ter plaats gekomen. Gedurende eene volle uur poogden zij Mej. Lannoy tot het leven terug te roepen, doch alles was vruchteloos. Volgens hun zeggen moest het meisje, dat juist geëten had, door een bloedopdrang getroffen, seffens ten gronde gezonken zijn.

Het lijk werd met den automobiel van M. Rogez-Lannoy, brouwer te Meenen, die ter plaats gekomen was, naar Meenen gevoerd. De familie Lorthois keerde met haren automobiel terug naar Toerkonje.

Het gedrag der drie redders was moedig en verdient beloond te worden. Ook hebben de heeren Lorthois, die hun leven aan de drie dappere personen te danken hebben, hen rijkelijk beloond, en voor hen aan den substituut van den prokureur des konings, de burgerlijke decoratie gevraagd. Maandag namiddag is het parket van Yper ter plaats geweest.

De lijkplechtigheden van het slachtoffer hadden plaats onder eenen zeer grooten toeloop van volk. De ongelukkige vader, M. Jean Lannoy, brouwer te Elsene, was er tegenwoordig, verpletterd door den harden slag die hem treft. De geredden zijn thans allen buiten gevaar.

Uit De Poperingenaar van de zomer van 1909 – www.historischekranten.be

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>