Pijnlijk ongeval in Boezinge

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     598 Views     Leave your thoughts  

Een pijnlijk ongeluk is zaterdag avond alhier door den trein veroorzaakt, niet ver van de hofstede “‘t Noordhof”, aan het barreel der Kapellestraat.

Vroeger deed aan dezen overgang een bareelwachter dienst, maar sedert eenige jaren was het barreel afgeschaft en nu staat er enkel langs weerskanten eene paal met ‘Let op!’. Op deze plaats draait den weg een weinig.

Zaterdag avond kwam M. Achiel Blootacker-Laumonier, beestenkoopman, wonende in ‘Barber’Hof’ op de Beestenmarkt te Yper per rijtuig van Boesinghe te weeg naar Brielen. Op zijne kar lag een kalf.

Juist op ‘t oogenblik dat hij de spoorbaan wilde oversteken kwam den trein, vertrekkende uit Yper om 18.07 ure, aangereden. De machinist kon onmogelijk op tijds stoppen.

M. Blootacker, het gevaar ziende, sprong recht, gaf zijn peerd een zweepslag, meenende door eenen krachtigen sprong van ‘t dier nog te kunnen ontsnappen, maar te laat: de trein botste met geweld op het rijtuig.

Wanneer de trein een twintigtal meters verder stilhield vond men M. Blootacker onder den vierden wagon. Hij was aan ‘t hoofd gekwetst en een arm verbrijseld, waarvan de beenen om zeggens ontvleescht waren. Nogtans leefde de ongelukkige nog.

Het peerd werd links de baan gesmeten en keerde terug naar Boesinghe, waar het dood viel. Het rijtuig was geheel verbrijseld en het kalf liep ongedeerd langs de spoorbaan.

Men dacht eerst M. Blootacker met den trein naar Boesinghe te voeren, maar een bijgeroepen geneesheer oordeelde zijn toestand te erg en men droeg hem op eene berrie naar de statie vanwaar hij vervolgens naar de herberg ‘In ‘t Groot St Joris’ bewoond door M. Lacour, gedragen werd. Onderweg diende de E.H. Pastor hem de H. Olie toe.

Niettegenstaande de beste zorgen en na geheel den nacht geleden te hebben is M. Blootacker zondag morgen rond 3 1/2 ure overleden.

Het lijk werd nog denzelfden nuchtend naar zijn huis te Yper overgebracht.

Uit ‘Het Nieuwsblad van Yperen en van het Arondissement’ van 20 juli 1907 – www.historischekranten.be –

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>