Rellen tijdens streekderby Poperinge-Ieper

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     575 Views     Leave your thoughts  

Match FC Yprois – FC Poperinghois.

De match die zondag laatst op het terrein van onzen football-club moest gespeeld worden, had, ondanks het nat en koud weder, talrijke liefhebbers aangelokt, doch, deze die er niet geweest zijn, moeten het niet beklagen, zij hebben er niet veel bij verloren want de match eindigde op eene gansch onverwachte manier.

Eerst eenige woordjes over een vroegeren match, zullen toelaten de zaken duidelijker uiteen te doen: over eenige weken trok de eerste equipe van onzen F.C. naar Yper, om er een match te spelen tegen de eerste equipe dier stad.

Yper stelde als arbitre een hunner leden aan, die dit voor de eerste maal deed, en zich in de eerste time nog als onpartijdig van zijne taak kweet. Aan de rusttijd had Poperinghe 2 punten tegen 0 voor Yper.

De tweede time begon, maar nu veranderde de zaak. Het was klaarblijkend te zien dat Yper niet wilde verliezen en alle middels inspande, zowel arbitre als spelers, om tot daar te geraken. Onze goalkeeper, die wat voor den goal stond, had de bal in de handen en zwaaide de armen boven het hoofd om deze weg te werpen; een speler van Yper beweerde dat hij, achteruitzwaaiend, met zijn handen boven de lijn was gegaan en ging het den arbitre zeggen.

Deze had het niet gezien maar deed toch het spel staken en stond Yper een goal toe: was één. Wat later werd aan Yper een corner toegestaan – die er geen was – en in goal veranderd: was twee. Die partijdigheid van den arbitre had voor gevolg dat Poperinghe met min iever voort speelde en de goalkeeper zette zich met de armen overkruist tegen de goal. toen het spel eindigde had Poperinghe 2 punten en Yper 5.

Yper was gewonnen, maar hoe?

‘t Was dus een match-revanche die zondag laatst te Poperinghe moest plaats grijpen. Om alle opmerkingen te beletten, en te toonen dat Poperinghe wil verliezen als er recht gespeeld wordt, had de F.C. Poperinghois een arbitre uit Rousselare gevraagd om dezen match te komen arbitreeren: M. Rommelaere, officieelen arbitre.

Vanaf 2 ure waren de spelers van den F.C.P. ter plaatse, allen vol iever en beschikt hunne kans dapper te verdedigen. Met den trein van 2 ¾ ure kwamen de spelers van Yper aan, alsook de arbitre.

Dat Yper met slechte voornemens bezield was toen zij hier kwamen, zal ik niet zeggen maar ‘k geloof het bijna. Om te beginnen kwamen zij maar met 9 spelers. Toen de spelers op het terrein kwamen, had de goalkeeper de moeite niet gedaan zich te verkleeden – alhoewel de terrein nog al glibberig was – juist alsof hij beschikt was niet lang te moeten spelen.

Yper won de ‘toss’ en zette zich gereed om te spelen met de wind, die nog al fel was. Het was 3 ¼ ure toen het spel aanving. In ‘t begin werd er nog al schoon spel geleverd en na een tiental minuten miek Yper den eerste goal.

Poperinghe, die het lastig had met de wind tegen, gelukte er ook weldra in te doelmerken, na den goal van Yper twee maal in groot gevaar gebracht te hebben. Het spel ging voort en van weerskanten werd niets meer behaald. Poperinghe speelde moedig en beloofde in de tweede time – met wind ten zijnen voordeele – het mogelijke te doen om den zege te behalen.

Maar ja! Yper ziende dat zij er niet meer in gelukten te doelmerken, en wetend dat zij het in den tweeden time veel lastiger zouden hebben en wel zouden geklopt worden, begonnen ruzie te zoeken.

Eerst begon een der spelers te redekavelen tegen een linesman over een door hem beganen ‘fool’; miek dan een andere opmerkinge tegen den arbitre omdat deze, die geheel onpartijdig het spel bestuurde, tegen hem een ‘hands’ schuifelde.

De arbitre gebood iedereen te zwijgen, maar neen, Yper wilde ‘t laatste woord hebben en gezien dit niet kon gaan daar de arbitre alle recht heeft (Poperinghe had het eenige weken vroeger goed ondervonden te Yper) trokken 3-4 spelers van den terrein, gevolgd, natuurlijk door de andere.

Zietdaar, noch min noch meer, de zaken lijk zij gebeurden! Toen de Yperlingen de speelplaats verlieten, werden zij door eenige toeschouwers uitgejouwd en uitgefloten, ondanks de Poperingsche spelers die deden wat zij konden om zulks te beletten.

De toeschouwers worden vriendelijk verzocht zich in ‘t vervolg aan hoegenaamd geene manifestaties meer over te geven, zelfs in gevallen als ‘t gemelde. Het is echter te hopen dat zulks zich niet meer zal voordoen en dat de equipen die zullen komen spelen – ‘t zij van Yper of van elders – den sportieven geest boven alle domme veten zullen weten te stellen.

Uit ‘De Poperinghenaar’ van januari 1910 – www.historischekranten.be

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>