Spreekwoorden uit Frans-Vlaanderen

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      3 years ago     1288 Views     Leave your thoughts  

Spreekwoorden uit Frans-Vlaanderen

 

Wuk goaye doa van al goan zeggen?

Pannekoeken en zyn geen weggen

Moa ’t zyn paelullen

Om you buik te vullen

’t Is ol butter oan de golge èplakt

’t Is ol moeyelyk oude aepen te leeren greezen

Ol hout en is gè tummerhout

Olle boate halpt, zei de muis, en hè pist in de zee

’t Is beter a luis in de pot os geen vet

Z’en de vespers vor d’hoogmisse ézongen

Hè wult den duivel up a kussen bin’hen

Me wit niet hoe an koe an hoaze vankt

Elk zyn goeste, zei den boer, en h’en oat ze kin’s papschuttel

Hoe slechteren tyd, hoe meer rats

’t Geld slacht de spreeuwen, ’t lopt by hoopen

Gemeene goed en is gêe goed

Een is eene, twee en is moar eene en drie is a paesch-ey

Leeg vel, rekt wel, lan’he stokken sloan wel

Krauwt den ezel on’her ze steirt, ye krygt moa s …

Me muut ouk oltemets a keisje doen brannen voo den duuvel

Zwicht ye van waels en Niewkerknoars; de braeve menschen en goa yen ie strossen

Weu’yet nie g’loven, goa noa Cassel boven

Dat goat ollemonds toe g’lyk Poperings bier

Hè kykt lyk an katte die sneeuw lekt – lyk an uil in an ankergat

’t Is tristig lyk an oudewuufs kerkgank

Als me’n koe scheirt, me kykt up gên hoar

Die de naem hêt van vroeg up te stoan meugt lan’he slaepen

Eten vôr de kost en sloapen vô d’huisheure

Nie fynder of de menschen, ze goan d’aepen te boven

Boomen en kommen makan’hers nie tegen; moa menschen wel

Os me blind word ’t komt eerst aen d’oogen

Trauw ye ne zot om zy kot, ye verliest ’t kot en y’ houd den zot

’t En is nie assan kerremisse woar ’t vantje uitstikt

H’en is in gên kannen ‘ekwekt, of d’hulle wos oopen

Os ’t hennetje vor ’t hoantje kroayt, ’t Goa dikker sol bekoayt

De weireld is an bolle, we droayen ol a litje

’t Eerste gewin is koppe gespin

Klaps en vullen geen zacks

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>