Stoppezot zijn is erfelijk

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       6 months ago     7281 Views     Leave your thoughts  

Bigamie: één vrouwe te veel hebben. Monogamie: ook één vrouwe te veel hebben.

Gelukkig zijn vroagt nu en toen een inspanninge.

Past up van de koleire van ne stillen mens.

Gelukkig zijn wil nie zeggen dat olles perfect is, moar da’j verder kunt kijken dan de minder geestige kantjes van ‘t leven.

‘T beste systeem bij ruzie met joen vrouwe? Babbelen tot dat ze gelijk krijgt.

Hoe meer dan de dingen veranderen, hoe zotter da ze bluuven.

Stoppezot zijn is erfelijk, ge krijgt da van joen kinders.

De mens die ’t wiel èt uutgevonden was stief slim. Moar den dezen die d’andere 3 wielen èt uutgevonden, da wos è genie.

Je leert ollene moar de weirde van ‘t woater kennen o’t de beeke leeg is.

’T is ambetant om roddels de verspreiden, maar wuk anders ku’j d’ ermee doen?

Olles kent een goed ende, en o’t ’t nie goed is, is’ t nog nie gedaan.

Tieners willen verschillen van mekoar en apart zijn, ’t is doarom da z’ ol de zelfste kleren droagen.

Hij is zodanig open van geest dan zijn heirssens uit zinne kop voallen.

Het geheim van ’t leven is 7 keren te vallen en 8 keren rechte te stoan.

Vrienden kunnen nie roddelen over vrienden, want dan zijn ‘t geen vrienden.

Zonder werk begunt joen leven te vorten.

Nieten tristiger dan ne joengen pessimist.

Oud en versleten zijn is geestig o’j d’ alternatieven bekijkt.

Schoane joenge menschen zijn ‘t werk van de natuur, schoane oude menschen zijn echte kunstwerken.


Een vrouwe heeft nen vent nodige lijk dat ne vis è velo nodig he’t.

Ne vent heeft een vrouwe nodig lijk ne vis ‘t woater.

‘K drienke om mijn problemen te vergeet’n, moar de rotzakken kunn’n zwemmen.

Iederen woarheid he’t drie kanten: de joenen, de mijnen en den echten.

Houd het simpel, zo simpel meugliek. Maar nie simpeler hé!

De schoanste appel in de weireld trekt up nieten o’t d’ er ne worm in zit.

O’j ol joen echte vrienden kunt tellen up de vingers van joenen éenen hand, zi’j beter of dan de meeste menschen.

Bier en toebak is ’t antwoord, moa wuk was de vroage were?

Ge zijt ol zo gelukkig, lijk da’ j peizt da’j zijt.

Het huwelijk roept iedereen, ook de menschen die ’t beter weten.

Tijd is geen geld, ’t is vele meer weird.

Ol ‘t fruut in de weireld kan geen schokla vervangen.

Een ruzje is twee menschen die proatelen tegen mekaar woarvan d’er geen van de twee noar mekaar luistert.

Zo veele zwangere vrouwen, zo weinig zwangere geesten.

Perceptje is de gank van de weireld, en o’j me nie gelooft dan benne ‘k ik mis.

We leven lijk da we kunnen en nie lijk da we zou’n willen.

Pasjiensje: uut ieder gras komt er uuteindelijk melk.

Vele menschen, vele geesten.

Nie olles mi wuk da’j boft is goed, nie olles waarvoren da’j reklameert, is slecht.

O’s de visschen nie bijten dan worden de worms gespoard.

De mond da’j mee lacht is ook de mond da’j mee blet.

’T is beter een kleen beetje goed te doen, dan vele slecht.

Ge zoudt beter eerst kijken naar de moeder’s manieren voar da’j met de dochter trouwt.

’T is een triestige menage als ’t henneke luuder kroait dan den haane.

Een schoonmoeder is ossan vergeten da ze schoondochter geweest is.

O’j niet schoone gekommen zijt voor joen twintigste, nie slim voor joen dertigste en nie rijke voor joen vijftigste gaa’jt nu ook nie meer kommen.

Den dezen die nere ligt met zijnen hond, stoat rechte met zijn vlooien.

Joen gasten en joen vis begunn’n te stinken achter den derden dag.

Ne moat van ollemoale is nen moat van niemand.

Hoe meer da’j roert hoe meer da ’t stienkt.

Steekt joen tonge in ’t midden van joene mond!

We zijn wat da we olle doagen doen.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>