Tag Archive: koude

Honger, koud en durst

  2 months ago     149 Views     Leave your thoughts  

Nu mezen en robaers hen honger, koud en durst Ze kommen ieder dag en pekken e bitje vet De schamel veugeltjes gaen drinken in een pet Daer djuuste by men huus by een bollaerd die rust. - 't Waeter gaet vervriezen mischiens in 'n kortemaend 't Sneeuw de velden duuken voor enigste dagen De musschen de koleurd zyn tegoare in d'hagen En moe van te beien toet morgen of de dood - Vele schamel menschen zyn goed voor de beesjes Geven een kleen bitje van nulder kleen maaltyd Weten wel dat Winter is nog een droeven tyd Voor alles die…

View More

Haal ons toch uit die ellende!

  6 months ago     1304 Views     Leave your thoughts  

Mag ik je Augustijn van Hernighem voorstellen? De man is Ieperling. Een voorname en goed opgeleide burger die zijn bestaan beleeft tussen 1540 en 1617. Van zijn geboortedatum ben ik niet zeker. Het enige wat ik over de man weet is dat hij in 1565 trouwt en dat hij tijdens zijn leven in goed contact staat met de Ieperse notabelen van die tijd. De man ontpopt zich tot een eersteklas kroniekschrijver. Samen met hem beleven we de godsdienstoorlogen die Vlaanderen en de Westhoek tientallen jaren lang op hun kop zetten. De geloofscrisis hebben jullie al kunnen meemaken vanuit Poperinge, Elverdinge,…

View More

De winters van vroeger

  8 months ago     228 Views     Leave your thoughts  

Zeggen wij eerst dat de sterrenkundigen het niet eens zijn over het begin van de lente dit jaar. De almanak van Snoek beweert dat het de 21ste maart is; de almanak van de Wegwijzer zegt dat het de 20ste maart is, dat de lente aanvangt en een blad van Brussel schrijft dat de 22ste de lente aangekomen is. Het is vast en zeker dat allen zich bedriegen. Men moet maar de neus aan de deur steken om te zien dat het geen lente is. Het is winter, en dan ook volop winter. De hemel is loodgrijs en beladen; de sneeuw…

View More

Terug naar Vlamertinge

  9 months ago     285 Views     Leave your thoughts  

De toestand in Vlamertinge Iemand die in het begin van de oorlog naar Frankrijk gevlucht is en nu maar pas naar de gemeente terugkeert, kan zich moeilijk een gedacht vormen van de ellendige toestand waarin de terugkerende bevolking verkeerde na de aanval van 28 september 1918. Met begin oktober 1918 kwamen er reeds inwoners terug in deze verlaten en verwoeste streek. Dit getal groeide langzamerhand aan. De huizen of stallingen die er nog stonden werden met haast wat hersteld met hetgeen zij onder hun bereik vonden. Het begin was moeilijk en lastig! Het was winter! Geen kolen, geen petrol, geen…

View More

Het drama van Nieuwkerke

  10 months ago     403 Views     Leave your thoughts  

Het drama van West-Nieuwkerke D'Hoine was op zondag de 10de in de namiddag naar Ieper gegaan, en in een danszaal kwam een kennis bij hem en vroeg hem: 'hebt ge uw lief gezien, ze is ook in Ieper met een andere man.' 'Nee', antwoordde D'Hoine, zonder meer, maar in woede ontstoken verliet hij de danszaal, ging in een wapenwinkel een revolver kopen en een doos kogels, sprong op zijn velo en reed naar West-Nieuwkerke. Het was avondduister toen hij er toekwam. Hij ging loeren door de ruiten van Verheyde's tent – zie op foto de kleine zwarte tent onder nummer…

View More

Het versteende land van 1139

  1 year ago     481 Views     Leave your thoughts  

Anno 1139. Naer eene langduerige droogte van ontrent twee jaeren, waer door de aerde als versteent was, hebben de beken ende rivieren schielyk beginnen te swellen ende zoo veel water te geven, dat zy de meerschen overstroomen; dog dit belette den hongersnood niet, die, ontrent twaelf jaeren duerende, zeer veel volk wegsleepte. Den 20 maerte van 1140, by een helder weder, wierd de zon in den namiddag door eenen vollen eclips verduystert en als met een donker dekzel overtrokken. Anno 1141. Was 't eenen straffen winter, waer door velen menschen van koude stierven, en vele swaere ziekten uyt volgden. In…

View More

De sprokkelmaand van 1587

  1 year ago     507 Views     Leave your thoughts  

Op den 12 sporkele 1587, (nb: februari = sprokkelmaand) vrijdag zijnde, zoo zijnder gevonden drie doode lichamen van landslieden, alwaer den eenen hiet Jan Hutte, landman en pachter in Zillebeke, en d'ander twee waren van Houthem, en waren wel xiiij dagen geleden vermoort geweest van Oostendenaers, om dies wille dat zy gevangen zijnde geen rentsoen ofte luttel wilden geven; zijn gevonden geweest ontrent Zillebeke-Meulene, door de groote menigte van vogelen die in 't zelve braemstuk uyt en in vlogen, zoo dat sommige landtslieden die daer passeerden zeiden : « Laet ons gaen sien wat caronerie dat daer licht. » Zoo vonden…

View More

De winter van 1709

  2 years ago     693 Views     Leave your thoughts  

Met de lange winteravonden wordt er rond den heerd alzo van 't een en van 't ander verteld. Hoe kouder het is, hoe liever men van de koude spreekt, en altijd weet de een of de andere te spreken van een winter dat het nog kouder was. De oude mensen spreken geerne van de koude winters van ten tijde dat zij nog jong waren, alhoewel dat de jongere gasten die rond den heerd zitten, namelijk in dien winter die in (t begin van 't jaar 1838 kenmerkte, ofwel de kerstdagen van 't jaar 1839! 't Is ook te winterwaard dat…

View More

Met blote voeten in de ijzige modder

  2 years ago     596 Views     Leave your thoughts  

Praten met de heer van Elverdinge & Vlamertinge Vergeet niet dat de honderdjarige oorlog tussen Frankrijk en Engeland nog volop woedt. De graaf vaardigt een besluit uit dat einde 1430 verspreid wordt door zijn landen van Vlaanderen, Brabant en Artesië. Hij vraagt aan al zijn vazallen dat ze hem op 6 januari 1431 zullen vervoegen ter hoogte van Sint-Winoksbergen. Het water moet blijkbaar tot aan de lippen van de hertog van Bourgondië staan, want tijdens de winter wordt er haast nooit oorlog gevoerd. Hoe dan ook: er wordt een algemeen alarm afgekondigd. De heren en de edelen sloven zich uit…

View More

Klappertanden in de winterse kou

  3 years ago     755 Views     Leave your thoughts  

Praten met de heer van Elverdinge & Vlamertinge Vergeet niet dat de honderdjarige oorlog tussen Frankrijk en Engeland nog volop woedt. De graaf vaardigt een besluit uit dat einde 1430 verspreid wordt door zijn landen van Vlaanderen, Brabant en Artesië. Hij vraagt aan al zijn vazallen dat ze hem op 6 januari 1431 zullen vervoegen ter hoogte van Sint-Winoksbergen. Het water moet blijkbaar tot aan de lippen van de hertog van Bourgondië staan, want tijdens de winter wordt er haast nooit oorlog gevoerd. Hoe dan ook: er wordt een algemeen alarm afgekondigd. De heren en de edelen sloven zich uit…

View More

Een tijd van bittere hongersnood

  3 years ago     635 Views     Leave your thoughts  

De mensen sterven de honger in het jaar 660 Anno 600. Zedert de verwoestingen dezer landen door de Barbaren, waeren die hier ontrent nog weynig bevolkt gebleven, wezende voor 't meerder deel met bosschen en morasschen overdekt. In 602 is den winter zoo streng, dat men de zee zeer verre met ys overdekt zag, hy wierd gevolgd door hongersnood en peste. Anno 660. Den dieren tyd was zoo groot, dat zeer vele menschen door den honger stierven. In de maend van maerte 664, eenen ongemeenen regenboog in de logt verschynende, baerde veel vreeze onder 't volk, die dit aennam voor…

View More

Het klimaat in de middeleeuwen

  3 years ago     522 Views     Leave your thoughts  

Een rijmkroniek van 1305 Niets dat meer fascineert dan het weer. Extreem klimaat. Barre levensomstandigheden. Vreemde sterren aan de hemel. Onheilspellende ziektes. Pest, ratten. Dood. Hoe vergaat het onze Westhoekmensen, binnen die context, eigenlijk in de middeleeuwen? Hoe beleven de mensen het klimaat? Een handschrift uit het nabijgelegen Kortrijk brengt inzicht. Jacques Goethals schrijft in het begin van de 19de eeuw zijn 'Chronologische Aenteekeningen, raekende 't Gonne tot Cortryk ende omstreeks voorgevallen'. We gaan in zijn boek even koekeloeren hoe het ontzettend harde leven van de West-Vlaamse landlieden er uitziet pakweg 1000 jaar geleden. het dinct mi wezen schande, dat…

View More