Tisten Blomme van Houtem

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     595 Views     Leave your thoughts  

Tisten Blomme van Houtem wos entwot è raaren swiester die ongehoord geern è goe pinte dronk. Tisten vond daar zoveele smaake in dat ie bijkans olle zundaage en nog dikkers è keer de maandag op toer wos met ‘n half stik in zijn gilet. Van de maandag daarbij te pakken wos nog ‘n oude geweunte dat Tisten overgehouden hadde van voor den laatsten oorlooge, ten tijde dat ‘n nog in ‘t Fransche wrochte. Dat Tisten die oude geweuntenog nog oltyd è beetje in eere wilde houde, daarvan had er niemand noch schaa noch leed, want ie wos op zijn pensioen en bovendien weunde ie moedermens olleene.

Alhoewel dat Tisten geerne è pinte dronk, wos ‘n ie eigentlijk nog zoo dwaas niet ofdat zijn klakke geweunlijk stoeg, en ‘t eene gelijk ‘t andere gezeid, Tisten hadde nooit geen benauwd gehad vna te werken. Zelve nu, van sichten dat ‘n ie op zijn pensioen wos, kosten ‘n ie daar niet zitten en nieten doen.

‘Ik moeten ik in moevement zijn’, zei Tisten, ……’hier en daar ‘n hovige gaan bezorgen dat is nog mien liefste bezighouding…d’r zit niemand achter mien en ‘k aanveerden maar die plekken waarvan da’k op voorhand weeten da ‘k wel gaan zijn van den drank.

Eigentlijk hadde Tisten daarover nog nooit geen reden gehad om te klagen, temeer om dat ze ollemaale wel wisten waarmei dat ze hem meest plezier konden doen.

Maar zijn beste plekke wos toch nog oltijd bij meneere Fransois, ‘n ouden rijken rentier die olleene weunde in è soorte van è villa. Ols Tisten daar aan ‘t werk wos, zette meneere Fransois oltijd van d’eerste keer è geheelen bak van ‘t beste bier in ‘t alaamkot en Tisten hadde maar te pakken ols ‘n durst had.

Maar op è dag wos meneere Fransois op voyaage voor è maand en ols Tisten daar toekwam wos er daar è nichtje van meneere om thuis te wachten. Tisten hadde ol direkt in de gaaten dat (t geen ol te hertelijke wos, want ols ‘n ie in de voornoene ging gaan zeggen dat de bak bier in ‘t alaamkot leeg wos, zei ze direkt dat ze zelve ging komen met den drank.

Maar ‘t wos ol fraai laate in de voornoene ols Tisten heur zag afkomen in de hovigewegel met in den eenen hand è steenen kannetje en in den anderen hand è glas.

‘Is dat nu de nieuwe mode’, grolde Tisten in zijn eigen ols ‘n heur zag. ‘Ik zijn hier met è glas bier voor je’, zeemde die ieffrouwe en ze schonk het glas vul…. Tisten hadde ‘t ol in de gaaten dat ‘t maar flauwe brouwste wos…ie proefde ‘n halven slok, trok è vies gezichte en wos teweege met een onbetamelijk woord zijn gedacht te zeggen over dat bier, maar ie hield hem in….

‘Is ‘t toegelaten van entwot te vragen, ieffrouwe?’, vroeg Tisten gemaakt vriendelijk..’ ‘Zeker, zeker me man’, knikte ieffrouwe kerieus wuk dat ‘t ging zijn.

‘Is dat oltemets geen bier dat je gij zelven eerst gedronken hebt?’, monkelde Tisten…

Kwaak in ‘De Ijzerbode’ van 1978

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>