Tusschen bolloars, an ‘n boord van ê woaterpit

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  , ,      2 years ago     513 Views     Leave your thoughts  

HERINNERING

Tusschen bolloars, an ‘n boord van ê woaterpit
wist ik vroeger ên huerke stoan.
Stroöi up ‘t dak, groene vensters en de meurn fris in ‘t wit.
Och ! hoe geern hê ‘k doar ossan êgoan!
Droomn en dichten bringen noois vele butter up ‘t broöd,
schoöne liedjes e’ ku’-je nie eten.
k Moste ik weg uut myn Westhoek, uut nypende noöd,
en dat huzeke rochte vergeten.
Vele joarn kwoamen en goengn in ê verre vremd land,
langen tyd hê-k myn Westhoek êmist
en ‘k verstoeg, o’k vergrysd were in Vloanderen kwam,
da’k in ‘t vremde noöis thuus hadde ‘êweest.
‘k Hoorde were myn toale, ‘k roök de reuke van ‘t land,
‘k kreëg ê krop in myn kele … mo ‘k loech!
omda’-k were thuus wos, en an’n woaterkânt
wiste woa dat dat oud doeninkje stoeg.
Up en oavend in ‘n uutkommn hê-‘k toen doar êgoan,
‘k wulde êtwot van myn jeugd were viengn.
‘k Zag van verre dat kleen oud huzeke stoan
en van blydschap beguste ‘k te ziengn.
Mor o’k noar koame, ‘k zag zuk ê zielig gedoe.
‘t Wos veronschoameld, vervuuld onder ‘t mos.
Nog EEN bolloart stoegt ‘r doa, zo triestig … zo moe …
en ‘k verstoeg nu voor ‘t eëst dat ‘t ê “TREURWILG” wos.
Djoos Uytendoa1e in Zonneheem van 1991

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>