Up è velo zitten lik è vliege up è bolle koas

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     523 Views     Leave your thoughts  

Ken je nog deze Westhoekse vergelijkingen?

Blend lik è mol

Dikke lik è bevrucht’n woagemoak’r

Dikke lik è tunne, è padde

Doofd lik d’hen’n in d’n oeëst

Doofd lik è ruuz’l

Dom lik èn ezel

Dom lik ‘t swyn’s chat

Dom lik èn osse

Dom lik èn uul

Dom lik è koof

Droenke lik è toep

Drooge lik poed’r

Friz lik è blieëk

Fris lik è bieë

E kend lik fort’n vis

E klid lik è row’n andzjoeën

E monteert syn lik ‘t peld’r van Salomongs ruun

E vang’n lik è luuz in è kam

Gezind lik è bieë

Gezoen lik è bieë

Grow lik è mol

Grow lik è padde

Hoeng’r lik è wulf

Kletse lik è luis

Koppig lik èn eez’l

Krom lik è zeek’l

Kuurjeuz lik è duuv’l

Kwoad lik è kokkenoane

kwoad lik è miere

Moager lik è specht

Moager lik è groate

Moager lik è tettynck

Moeë lik èn doën hoent

Nèestig lik è bieë

Up è smeet’n lik en hoent soend’r vloèn

Plat lik è luus

Plat lik è fyge

Preuz lik è fik’n

Preuz lik è veuloart

Preuz lik feèrt’ch

Preuz lik è katte die è derme slipt

Rap lik è duuv’l

Rap lik è katte

Rechte lik è kèse

Roèd lik è pyjoeëne

Roèd lik èn hoane

Roste lik è koeë

Schkeel lik èn ot’r

Schkeel ik è tynke

Slap lik è kotteroare

Slim lik è vos

Sterk lik è bèr

Sterk lik è pèrt

Styde lik èn hoèr’n

Styde lik è planke

Stille lik è muus

Stoet lik è duuv’l

Stoet lik è weez’l

Troage lik è slekke

Troage lik èn osse

Voalz lik è katte

Zo vet lik pompewoat’r

Vet lik è zwyn

Vet lik è slekke

Vyz lik è stroent

Vul vieër lik è koeë vul suuk’r

Vuul lik è duuv’l

Wit lik è lyk

Wit lik è sjeete

Wit lik de sleppe van m’n hemde

Zochte lik ‘t katj’s boogsje

Zieëk lik èn hoent

Zot lik è wieël

Zwort lik è mol

Zwort lik è koave

Zwoart lik è roave

Ovloop’n lik è revelly

Ovloop’n lik è bobyne

Beurel’n lik è koeë

Beev’n lik è blat

Beev’n lik è riet

Bezor’n lik è kyksj up en barretje

Byt’n lik èn hoent

Bloez’n lik èn oede koofkoeë

Blynk’n lik è pow

Blynk’n lik è speeg’l

Bloeën lik è zwyn

Doètgoan lik è puud up è stok

Drynk’n lik è snoek

Eet’n lik è wulf

Eet’n lik è pèrt

Goan lik è gejoagd’n hoent

Goan lik meulnoars koeën

Goap’n lik èn oov’n

Gloeij’n lik è bolle vier

Grol’n lik è zwyn

Grol’n lik è bèr

Hoest’n lik hoet splyt’n

D’r zoveele van ken’n lik swyns van teèl’n lek’n

D’r zoveele van ken’n lik gèrnoars poèt’n

Kyk’n lik è droeve koeë

Kyk’n lik èn yzbèr

Kyk’n lik è snoek

Kyk’n lik èn uul up è zieke koeë

Kyk’n lik è vinke

Kyk’n lik è frioeën

Klap’n lik eën zond’r vel up z’n buuk

Klap’n lik vitse (en Vitse lik m’n kloèt’n)

Klap’n lik èn avekoat

Klap’n lik è kokkenoane

Kreveer’n lik èn hoent

Krysj’n lik è kleeèn kynt

Lach’n lik è zot

Leev’n lik katte en hoent

Leev’n lik de visj’n in ‘t woat’r

Loop’n lik èn hoaze

Loop’n lik è pèrt

Loop’n lik èn hoent die è schup oend’r z’n koente è kreeg’n hèt

Oov’reeènkomm’n lik tweeè zie¨l’n in è kloeffe

Oov’reeènkomm’n lik kat en hoent

Pynkl’n lik è sterre

Rieëk’n lik è speesy

Ryën lik è zot

Roep’n lik fersmoart

Rook’n lik è schauwe

Roenttroaj’n lik è stroent in è pispot

Roendloop’n lik èn henne die moe legg’n

Schreeuw’n lik è kleeèn kynt

D’rop sloan lik up è kafzak

Snuustr’n lik è ratte

Spartl’n lik è viz up ‘t drooge

Spuug’n lik è katte

Stynk’n lik è geeètebuk

Stynk’n lik èn otter

Trek’n lik è pèrt

Geld verdien’n lik moaze

Vloek’n lik è kett’r

Nem wosj’n lik de kats

Weggoan lik èn hoent van zyn stroent

Weggoan lin èn hoent mi s’n stèrd in z’n gat

Wèr’n lik fort’n vis

Nem vryng’n lik è poalynk

Zyng’n lik è lieëster

Zyng’n lik èn heuz’l in è kaffiekanne

Zit’n up è vélo lik è vliege up è bolle koas

Zweeët’n lik è das

Zwyg’n lik è graf

.

Uit het heemkundig tijdschrift voor Poperinge en omstreken van 1991

Genoteerd door Willy Tillie

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>