Verdrinking als doodstraf

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     623 Views     Leave your thoughts  

‘De Germanen’, zegt Montesquieu, ‘hingen de verraders op en verdronken de lafhartigen’. De doodstraf door verdrinking is in de Nederlandse rechtspleging van de middeleeuwen en zelfs van de nieuwere tijd gebleven, maar werd zeer weinig toegepast, vooral in Vlaanderen.Men vermeldt enige gevallen in Antwerpen voor ketterij, ook te Vere, Alkmaar, Dordrecht en Amsterdam. Voor Gent zijn er slechts twee bekend. De rekening van de stad over 1442-1443 vermeldt een uitgave voor ‘stripen daar de Ludiker die in een zak in ‘t water geworpen was, een kerel af had.’

Was die Ludiker of Ludekere een Luikenaar of een Luikse vrouw? Wat er van zij, de strafuitvoering heeft stellig plaats gehad en toch wordt ze niet vermeld in de baljuwsrekening van die tijd. We begrijpen er niets van.

We zijn ietwat beter ingelicht voor een geval dat in de stadsrekening van 1451-1452 vermeld wordt: ‘Item betaald de eersten dag van Wedemaand (juni) om de Engelse Christina ter dood te brengen bij de Rode Toren in ‘t water.’

De vrouw werd dus van boven de Rode Toren die op de Rode Torenkaai stond, in de Leie geworpen. Hier weeral kunnen we ons de baljuwrekeningen niet nader inlichten want van 28 september 1451 tot 6 augustus 1453 was er geen baljuw in de stad. Filips de Goede, die overhoop lag met de Gentenaars trok er zijn vertegenwoordiger al in die tijd weg, dus tot na de bloedige nederlaag van de Gentenaars te Gavere.

De kroniekschrijver Jacob de Meyer, wiens werk in 1561 verscheen te Antwerpen, vertaalt dat ‘op de heilige dag van Pinksteren 1452 Christina, een Engelse slechte vrouw te Gent werd aangehouden en geleid werd naar de Rode Toren, en in een zak genaaid, in de waterloop werd geworpen. De schrijver, evenmin als de stadsrekening deelt ons mee welke misdaad de vrouw had bedreven.

In zijn ‘Volledige beschrijving der stad Gent’, vertelt Steyaert dat Christina haar vader had vermoord om zich van zijn geld meester te maken. Daar hij tussen spreektekens de woorden van J. de Meyer aanhaalt, doet ons sterk vermoeden dat hij het overige er ook niet heeft bij verzonnen.

Uit de ‘Oudheidkundige Kroniek’

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>