Verhaal van de pest

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 years ago     544 Views     Leave your thoughts  

Ten jaere 1490 is er door geheel Vlaenderen opgerezen eene schroomelyke peste, van welke binnen de stad Yper, bij duyzende menschen gestorven zyn, wel zy wel 18 naer een volgende maenden gedeurde, zoo dat niet alleenelyk geheel huysgezinnen zyn uytgestorven, maer geheele straeten ontbloot waeren van inwooners. Zoo dat het gras groeyde op de straeten dat men daer konde de koeyen op weyden.

Alswanneer deze schroomelyke peste begon te eyndigen, heeft men de straeten gaen zuyveren, en de uytgestorven toegeslotene huyzen gaan onderzoeken. Men vond in verscheyde woonsten menigvuldige doode lichaemen welke eenen schroomelyken stank uytgaeven, want zommige waeren half verrot, van andere de wormen liepen daer uyt.

Men heeft gevonden in een huys in de Sterrestraet, eenen dooden man, met zyne vrouwe dewelke een kleyn kind tegen de borsten hield, t’zaemen van de peste gestorven, en daer sprong aldaer eene overgroote slange rondom de keuken, welke zoo men peysde, die voortgekomen was door de corruptie van de doode lichaemen, zoo dat ieder daer van verschrikt wegliep, en men genoodzaekt met musketten die slange dood te schieten en met sabels in stukken te kappen. Zy was wel dertien voeten lang, en ter dikte van een bille.

In een huys in de Klierstraet vond men eene joefvrouw dood liggen, in wiens buyk een nest van jonge ratten was, met twee groote ratten daer by, welke den buyk tot op de beenen doorknaegd hadden. In een ander huys in de Antwerpstraet, wierd het dood lichaem gevonden van eene devote en oude weduwe, knielende voor een krucifix met een paternoster in de hand, wiens lichaem geen stank en gaf en nogtans zoo oordeelde ten minste zes weken of twee maenden gestorven was van de peste.

Geduerende dien tyd niemand en hadde uyt of in haer huys gegaen, want haeren man, haere dochter en 2 zoontjes waeren zeven maenden te vooren van de peste gestorven. Haere vrienden deden haer gevonden lichaem eerlyk begraeven op Sint-Pieters Kerkhof (alwaer haere voorzaeten begraeven werden), om dat zy op Sint-Pieters geboren was, en zy deden boven haer graf tegen den meur der huyzingen aen den noordkant van het kerkhof, niet verre van de stechels by de Zuydstraet, eene sepulture stellen met het volgende opschrift, in eene koperen plaet gesneden:

BEGRAEFPLAETS van de godvrugtige Pieternelle Debaenst, weduwe, welke overleed van de contagieuse ziekte, in den ouderdom van 66 jaeren, anno 1490. Bid voor de ziele.

In een ander huys, op de Houtmarkt, wierden daer gevonden de doode lichaemen van twee kinderen, in een bedde en het lichaem van eenen ouden man, welke honderd en dry jaeren oud was, ook van de peste gestorven. Hy lag met zyn half naekt lichaem uyt de zoldervenster. Men heeft in de onderzoekinge van de verlaetende huyzen, nog meer als twee honderd en zestig doode lichaemen gevonden, welke van de peste gestorven waeren, want door de menigte die daegelyks van de peste stierven en was er op ’t eynde niemand meer die de doode lichaemen wilde haelen om weg te voeren en buyten de stad te begraeven.

Men heeft al de verlaetene en uytgestorvene huyzen gezuyvert, ook de gevondene meubelen geteekend en getransporteerd, om daer naer te behandigen aen de vrienden die daer van afwys zouden gedaen hebben.

Alle de doode lichaemen die men vond, wierden buyten de Boesingpoort langst den Vaert van Yper begraeven. Daer na wierd rond de stad gepubliceert dat de geene die konden betoonen dat hunne vrienden afgestorven waeren, dat men hun geld en goed zoude wedergegeven hebben. Te gelyker tyd is ’t ook gebeurt, dat waer er geheele huysgezinnen uytgestorven waeren eenig slegt volk aldaer inwentelde om alles voor buyt te nemen.

Ander boos volk, wetende dat hunnen gebeurman met vrouw en kinderen van de peste afgestorven waeren, hebben ’s nagts alles gaen stelen dat hun luste. Ander boosaerdig volk, wetende dat het vreemdelingen waeren, en alhier geen vrienden en hadden, verhuysden in ’t zelve huys en schreeven hun alles toe.

Andere, byzonderlyk die van de peste genezen waeren, welke voor goeden loon, eenige menschen die met de peste besmet waeren, bezorgden, maer nu al het volk van den huyze dood zynde, deze bezorgers bleeven alles houden, of droegen het schoonste en het beste naar hun huys.

In dezen tyd was eenen boer met naeme Lauwen Janssens, welke een groot pagthof in heure hadde op de prochie van Bixschote, en aen den eygenaer wel dry jaeren pagt schuldig was. Den proprietaris, van de peste, met vrouwe en kinders gestorven zynde, zoo heeft den boer dat pagthof voor hem gehouden.

Daer was eenen herbergier, woonende op de Beestemarkt, wiens proprietaris dood was: dezen herbergier hield het huys voor hem, naer diens dood zynen zoon bleef het ook bezitten, als de naekomelingen van den proprietaris daer achter gekomen zyn. Zy hebben alsdan het zelve huysd en erve doen wedergeven.

Men zag dagelyks eene karre rond ryden met eene belle daer aen, welke gedeurig klonk, om kenteeken te geven aen de geene die eenige doode lyken in hun huys hadden van wat conditiën die mogten wezen, dat zy die op de karre zouden smyten. Deze was met een hulle met lynwaet overdekt, waer in al de doode lichaemen gevoerd wierden buyten de stad, en begraeven waeren in groote putten langst den Vaert.

Als eenen priester naer eenige zieken die de peste hadden, moeste Onzen Heere draegen, men maekte een groot gat in den meur om te beter tot het bedde van den zieken te geraeken, en den priester reykte de H. Hostie tot het bedde van den zieken, welke lag op een lang gesteerte kleene ronde paele, waer van den zieken de H. Hostie met zynen mond afnam.

Men zag in dien ellendigen tyd van de peste, dat alle straeten ledig waeren van volk, niemand en ging uyt zyn huys ten zy in uytersten nood als het zeer noodzaekelyk was. Daer en waeren noyt geene marktdagen gehouden. De levensmiddelen waeren verkogt met geslotenene deuren en meestendeel in den nacht. In den zomer, ieder een moeste met eenige ketels waeter de straete besproeyen om koelte.

Aengaende de arme en gebrekelyke menschen, welke met de peste besmet waeren, en die zich met hunne familie net en konden onderhouden, zy waeren met overdekte waegens buyten de stad gevoerd in het vallen van den avond naer de houten pesthuyzen, welke stonden buyten de Dixmudepoort, op eene plaets genaemd den Barm, alwaer zy onderhouden en bezorgd waeren, byzonderlyk van personen die van de peste genezen waeren.

Deze werden reeuwers genaemd, immers in dezen ellendigen tyd van de peste, geheel de stad was als dood, niemand en vrogte, de wetenschappen stonden stil, elk was geest- en moedlozig, ieder een vreesde de dood, want men zag er dagelyks velee sterven. God wilt ons ten allen tyde van de peste en al zulke kwaelen beschermen.

Wonderlyke Geschiedenissen binnen de stad Yper door den heer Le Véridique

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>