Verkiezingsperikelen in Zillebeke

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  , ,      2 years ago     524 Views     Leave your thoughts  

Zillebeke

Te Zillebeke is de kiezing teenemaal uitgevallen ten voordeele der bewarende partij. Baron de Vinck is gekozen met geheel zijne lijst van zeven kandidaten.

Dit laatste zou kunnen meer zijn: want boer Lagache is er ingekropen, God weet hoe …. maar ‘t zal wel kenbaar worden aan de menschen ook, en dat geheel met den eersten.

Ondertusschen is er daar eenen vreemde zake voorgevallen, en door de liberalen een middel gebruikt geweest om ééne stem te winnen; middel die zeker nooit, zelfs in geene wilde landen, is uitgepeisd geweest.

Een landbouwer, (wiens naam mag gekend zijn), en ver van het dorp woonachtig, werd zondag avond door een kind gehaald uit zijn huis, om in eene naburige herberg een mensch te gaan spreken, maar met hetwelk hij reeds kennis gemaakt heeft.

Die vreemdeling doet aan den landbouwer de complimenten, ten eersten van den proprietaris, dat hij naar de kiezing niet mogte gaan; ten tweeden van Baron de Vinck hetzelfde bevel en dezelfde woorden.

Hij, kiezer, die nooit van zijnen proprietaris was gedwongen geweest, maar altijd vrij gelaten ….hij, die bereid was te stemmen voor Baron de Vinck, van dezen nu bevel krijgende om t’huis te blijven…’t en kon niet zijn.

En de kiezer trekt ‘s anderdags op naar de plaats. Hij zoekt den heer Baron, om hem de gelegenheid uiteen te doen en te vragen wat hem te doen staat, en krijgt voor antwoord dat NIEMAND, volstrekt NIEMAND was door hem bemachtigd geweest om die orders te geven en dat hij nieuwsgierig was om te weten wie die valsche rolle en dien lafhartigen kiestruc gebruikt had.

Ziet, zegt de kiezer, gij moet niet verre zoeken, daar zit hij!

Inderdaad hij zat daar in eene herberg…maar wie zou ‘t geweest hebben, meent gij?

Een liberale kandidaat van het gemeente; een vreemdeling van de parochie; een van de die welke peizen de kiezing te doen breken, en die nu, met de andere oolijkaards van Zillebeke, zou willen zetelen op ‘t stadhuis, om al de inwoners te foppen, gelijk hij wilde dien kiezer foppen.

Maar hij heeft nog te weinig hair op zijne tanden.

Later verdere uitbreidinge, ‘t zij in het dagblad, ‘t zij voor het tribunaal.

Te Zillebeke is er een gebuisde liberale kandidaat, die beklagensweerdig is.

‘T is de groote Klaei.

Spijtigis het, voor zijne eer en reputatie (die beide zoo groot zijn), dat hij maar eene halve stem te kort heeft om burgemeester te worden.

Dat zou hem gaan; en zijn Leo! voor schepen dan!

En zoo geerne dat hij daar zou ingeweest hebben, om met den fakkel van zijn groot verstand, de donkere nesten van den ouden vermaarden gemeenteraad te verlichten.

Die fakkel zou vele beter gediend hebben, als de lanteeren van de plaats, die nooit meer en branden om dat de petrololie te duur was, en de geuzemeesters te vele koste, om alle dage, met hun flinks gekeerd kazakske aan, en hun kaantje in de hand, naar Yper te loopen achter lessen van ….liberalismus en rechtzinnigheid.

Maar à propos van die fameuze lanteern, men is te Zillebeke nieuwsgierig om te weten wie er donderdag een ommegereeden heeft met zijne karre! Is het misschien een ventje, nog onder den invloed van de buize Dissendage gebakken voor hem en diergelijke, en die van nu reeds niet meer klaar ziet, uit vreeze voor zijn postje te verliezen!

Antwoord als ‘t u belieft!

Uit Het Nieuwsblad van Yperen en van het Arondissement van 29 oktober 1881 – www.historischekranten.be

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>