Waar gaat dat eindigen?

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     352 Views     Leave your thoughts  

LANGEMARCK. – Men is bezig in de kerke met de trappen van den grooten autaar in te korten om het Koor te vergrooten.

Sprekende van kerke, voortaan zullen de stoelen verhuurd worden. Iedereen weet dat het stoelgeld te lande eene der voornaamste inkomsten uitmaakt van de kerken. Sedert langen tijd moest de kerkraad bestatigen dat het stoelgeld bij verre na niet opbracht in evenredigheid met de omliggende gemeenten.

Waaraan was dit te wijten?… ‘k En weet het niet, maar ‘k heb nog een kerkmeester hooren zeggen dat zulks voortkwam omdat er veel te vele personen ontslagen waren van stoelgeld te betalen in de kerke.

Wat er van zij, men heeft besloten van eene nieuwe verordening in voege te brengen en van iedereen, buiten de arme schoolkinderen, hunne zitplaats in de kerk te doen betalen; ‘kgeloove zelf, en ‘ten ware nog maar redelijk, dat deze die de schoonste plaats in de kerk bezitten meest zullen moeten betalen…

Nu, men heeft daarbij nog besloten van de stoelen te verhuren tusschen dezen die toe nu toe de stoelen bezorgd hebben, op voorwaarde dat deze die de aanbesteding bekwam, uitsluitelijk met leden van zijn huisgezin, zorgde voor het ontvangen van al het stoelgeld. Ik kom juist te vernemen dat de gewezen stoelzetter Isidoor Pype de verhuring bekomen heeft mits eenen prijs die veel hooger is dan wat de stoelen tot nu opgebracht hebben.

WAAR GAAT DAT EINDIGEN? – Zondag laatst was er te Langemarck in twee plaatsen feeste: te St Jelijns waar men volgens gewoonte St Antonius vierde en waar onze gemeentefanfaren hunne geestigste deunjes lieten hooren;

Bij den Hagenbosch» waren er feesten voor rijwielers. Er was daar vele volk en bijzonderlijk vele jonge opkomers. Dat zijn goê dagen voor bazen en brouwers, maar ten zijn maar slechte voor de moeders die moeten t’huis wachten met de kleine kinders en wier mans en zoons, en zelfs dochters, het zuurgewonnen geld zoo kwistig verbrassen.

Uit Het Nieuwsblad van Ieper en het Ommelands van 23 januari 1909 – www.historischekranten.be

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>