Waarom de ezels lange oren hebben

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     664 Views     Leave your thoughts  

Gelezen in ‘Het Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement’ van 4 januari 1902

LANGE OOREN
Weet gij hoe ‘t komt, vraagt men altemets aan de kinderen, dat de ezels zulks lange ooren hebben?

Luistert: Noé had bijkans al de beesten in zijne ark gedaan, daar bleven er maar zeer weinig meer over ; de ezels waren er bij, want gewillig en gedwee zijn zij nooit geweest. Nu, daar begon al stillekens veel nat te vallen, zoo dat er spoed te maken viel.

Noë weerde hem, joeg de dieren op, maar de ezels waren en bleven de laatsten; in eenen keer gaan al de sluizen des hemels open en ‘t regent gelijk seulen.

Noë kost hem niet meer inhouden:”Dommekoppen, haast u”, zegt hij, en met eenen pakt bij eenen ezel bij de ooren, en trekt er zoo onbermerig aan, dat zij rekken gelijk eene kous.

Sedert dien zijn de ezels dommekoppen en dommekoppen ezels, en zij hebben allemaal lange ooren.

ZUIDSCHOTE – Vrijdag is er alhier eene wreede misdaad gepleegd. Rond 10 1/2 ure ‘s avonds smeet men met grasvodden tegen de deur van Désiré Vandenbulcke. Denkend met dieven te doen te hebben, gezien het ongewoon gerucht, ging hij naar buiten. Pas had hij de deur opengetrokken of hij ontving een schot in ‘t aangezicht en in de borst. Do gekwetste viel bewusteloos ten gronde. Seffens diende men hem de H. Oile toe. Volgens men verzekert, verkeert de gekwetste in stervensgevaar niet. De aanranders zijn tot nu toe onbekend. De gendarmerie heeft een onderzoek geopend.

ZUIDSCHOTE – Aangaande het geheimzinnig drama alhier gepleegd wordt nog gemeld dat de dader het schot loste door twee hagen; wat het schot gebroken heeft en mogelijk voorkomen dat er drie dooden zijn. De lading is boven het hoofd der vrouw gevlogen, want deuren en muren zitten vol zaadkorrels. De opschudding door dit drama te Zuidschote verwekt, is nog niet gestild. Tothiertoe is de dader nog niet aangehouden.

WERVIK – Met Nieuwjaarsnacht zijn dieven ingebroken in de kerk van Wervick. De schelmen hadden eene ruit uitgebroken en zich in de kerk laten afglijden met zakken. De offerblokken werden door de kwaaddoeners opengebroken, doch de deur de sakristij konden zij niet open krijgen. Denzelfden nacht werd er ook gestolen in een hofstedeken gelegen op vijf minuten afstand van de stad, en bewoond door den landbouwer Gaspard Fastré. De dieven openden, bij middel van een valschen sleutel eene kas en stolen eene som van 200 frank. De valsche sleutel is op de kas gebleven.

MOORDPOGING TE WERVICQ (FRANSCH) – De werkman, Seys, 35 jaar, was sinds eenigen tijd in betrekking met zekere Marie Révéré, 34 jaar oud, die sinds eenige jaren van haren man gescheiden leeft. Doch Seys had een mededinger gevonden, zekeren Oscar Leroy, 27 jaar oud.

De twee mannen hadden reeds meermaals hevig getwist. Maandag avond bevond Seys zich in de woning zijner vriendin, toen Leroy binnenkwam. Nauwlijks had deze laatste eenige woorden tegen de vrouw gesproken, of Seys, die bij drank was, werd woedend en greep hem zelf een geweldigen steek in den arm toe.

Marie Révéré wilde tusschenkomen doch bekwam ook een steek in den rechtervoorarm, die letterlijk doorboord werd. Terwijl de dader door den veldwachter Catrix aangehouden werd, diende Dr Lemaire, van Komen, de gekwetsten, die geenszins in levensgevaar verkeeren, de noodige zorgen toe. Leroy is, ter beschikking van het parket, in het gevang van Rijssel opgesloten.

ONGELUK IN YPEREN – Dinsdag noene, rond ten eenen, werd vouw P. uit de Diksmudestraat, omverre gereden op de markt, door een rijtuig. Het rijtuig reed over haar; ze werd seffens opgeraapt en in de Spore gedregen, waar haar de beste zorgen werden toegediend. Zij kloeg van inwendige pijnen, doch het schijnt dat er geen erg bij en is, en dat ze binnen weinige dagen weder zal op voet zijn

RHUMATISME EN JICHTLEIDERS – waarom lijden wanneer gij u spoedig kunt genezen door het gebruik van den Elixir tegen jicht en rhumatism Vincent uit Brussel.
Depots te Yper: Libotte ; te Poperinghe: Monteyne. Prijs: 3 fr. de flesch.

RUMBEKE – Dinsdag nacht zijn dieven in het bureel van de stalie gedrongen, hebben er al de laden en lessenaars opengebroken, doch niets gevonden. Het magazijn der koopwaren werd ook door hen bezocht; zij stolen er een pak cigaren.

Uit de lampisterie hebben zij eenen hefboom gestolen, waarmede zij in de kerk gebroken zijn. Daar hebben de schelmen de offerblokken opengepraamd en den inhoud medegenomen; zij hebben twee flesschen wijn in de sakristij uitgedronken en cigaren gesmoord, in de statie gestolen.

In de sakristij stolen zij nog eene som van 30 frank. Het zal moeilijk zijn de dieven te ontdekken. De gestolene sigaren waren immers Groeninge-sigaren, verkocht door M. Rob. Buyse, van Rumbeke, ten voordeele van het Groeningefonds, en gansch Vlaanderen door gekend voor hunne fijnheid en aangenamen smaak.

OP HET TRIBUNAAL

Pé Snul was getuige in eene zake van schelden en verwijten, in de kleine uurtjes, en tusschen kan en glazen.
Pé komt op met zijn pijpe in zijn mond.
– Je’n meugt hier niet rooken ! zegt de juge.
– ln nen wrong heeft Pé zijn pijpe in rijn broekbeurze gesteken.
– Sta rechte, steekt uwe rechterhand omhoog en zeg mij naar

– Ik zweer!…
– En Pé: Ik zweer!
– Dat ‘k de waarheid zal zeggen… uw beurze brandt!
– Dat ‘k de waarheid zal zeggen… uw beurze brandt!
– Maar, hoort ge ‘t niet dan, ‘k zegge dat uw beurze brandt!
– ‘k Hé dat al gezeid, Meneere, uw beurze brandt…

www.historischekranten.be

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>