Waarom ik Wijtsgate schrijf en niet Wijtschate

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     763 Views     Leave your thoughts  

Van Wervik kan men den berg zien, waarop Wytsgate gebouwd is. Het zijn twee toppen van dien bergketen die de hellingen van Leie en Iperlee scheiden. Wytsgate plaatse doorsnijdt op eenige honderd stappen naar, de hellingen van Leie en Iperlee, gelijk Wervikberg deze van Leie en Schelde.

De arend woont geern op de hoogten. De Romeinsche Arend, van Atrobatium tot Virovaquium gekomen, vloog recht langs Wytsgate, al Wulverghem en Nieuwkerke naar Castel of Cassel; en als printe van zijne arendklauwen, miek de groote heirbane die van Baviacum naar Cassel loopt, ‘t is die strate die zuidelings, op eene langde van anderhalve ure, Wytsgate begrenst en scheidt van Comen, Neerwaasten, Waasten, Meessen en Ploegsteert.

Is dat de Wytsgate? Nog niet. Uit Cassel, hoofdstad van ‘t Morinenland, sprooten er ronduit verschillige heirwegen, onder ander een die al Watou, naar Poperinghe en Merkhem liep. Maakt nu een driehoek met Cassel voor toppunt, de heirwegen van Wervick en van Poperinghe voor zijdkanten, en trekt eene rechte schreve van Poperinghe naar Meessen : daar hebt gij eene strate, die hier genoemd wordt, zuidwaarts de plaatse, ‘de Meessensche strate’, voor de kerk en ‘t wethuis, op een langde van ruim honderd meters, ‘Wytsgate’, en verder ten noorden ‘de Poperingsstrate’.

En om een gedacht te hebben van de aangelegendheid van dezen weg, dient gij in ooge te nemen den keerloop van de Leie, van Armentières naar Wervik; en ge zult daar uit besluiten dat, om van de kanten van Doornik naar Poperinghe en Veurne te gaan, al over de Leie langs de bruggen van Wervik, Comen en Waasten, er geen ander was dan de Poperingstrate of de Wytsgate. Zelve is Waasten aan die bevoordeelde ligging hare oudste nijverheid schuldig, die bestond in Doorniksch kalk en steen.

Waarom die doorsnede gemaakt van Meessen en niet van Comen? Een oogslag op de streke doet oordeelen dat men tusschen bulten en hellingen, de gladde streke heeft verkozen : maar een tien minuten over Wytsgate, eer dat men aan d’Hollandsche schuer komt (of schuer van ‘t hellende land; Holland is bijna zoo nieuw van name als België), heeft men de Poperingstraat afgedolven tusschen ‘t land, wel van drie meters aarde.

Dit werk verraadt een landbestierende hand en gravelijk gebied. Waneer is het geschied en door wie? Mogelijks is de name van den baanheer of grave bewaard gebleven in de name van Wytsgate, gelijk de name van Jan van Namen in ‘t Gravesand, van Karel en Philip te Charleroi en te Philippeville.

Hoe belankrijk die strate moeste zijn, komen nog twee zaken te bewijzen, het is de weg van Voormezeele door den Kroonaardsbosch gedolven en afgevoerd. Hadde Wytsgate moeten een gehuchte zijn, zij hadden van Voormezeele den weg recht op Wytsgate doorbaand en niet tien minuten daarover zonder winste.

De kerke zelve is rechthoek met de strate gebouwd; en daar zij een weinig noordwest loopt, staat ook de kerk een weinig buiten de gewesten. Van menschens geheugen, stond de kerk bijna geheel in ‘t hout; de strate die loopt van de Meessensche kalsijde (de deze van Meessen naar Iper) was onbebouwd, ‘t Is straf onzeker of er, over 5o jaar, eèn eenige steenput op Wytsgate’s hoogte ooit had bestaan, en nu nog en is er geen te vinden, noch in de pastorie noch in de twee onderpastorie’n; vier of vijf op geheel de plaatse, en al nieuwe.

Gunstige omstandigheid voor Wyt of Widis om daar zijne kate of slot te bouwen, en er een beleg af te wachten: gansch verschillig met ‘t slot van Wulverghem, waar de mote nog van bestaat, diepe in een weide. Wytsgate plaatse zelf is een driehoek of beter een zeshoek : van zuid tot noord de Poperinghstrate, van west tot oosten de Bruggestraat die, van Houthem en Hollebeke komende, ter Wytsgate in twee’n spleet naar Wulverghem en Kemmel, en eindelijk eene baan dïe al ‘de Linde’ over den heerweg naar Neerwaasten loopt : dat was de oorsprong van eene bidplaatse; mogelijks ouder dan Iper (jaren 900), en dan de Ipersche kalsijden naar Waasten en en dan de Ipersche kalsijden naar Waasten en naar Meessen.

Anders is het niet te verstaan waarom men de kerk op den weg naar Waasten niet heeft gebouwd. Ten andere Wytsgate komt eerst te vooren onder de name van Wydisgassis. Wytschate was onlangs nog houtland. Den oosthoek, waar de Wambeke door spoelt, is walsch gebleven; gelijk het walsch was onder de Romeinen; gelijk de oevers van de Douve tot Wulverghem nog walsch is.

Het zijn de oude inwoonders, die de instroomende Franken (of Vlamingen) van de vruchtbare waterkanten niet hebben kunnen verdrijven. Het is nog al wonder van daar rond den ouden heerweg en de Leiebeken een walschen stam te vinden, midden in de Vlamingen.

Zuidelings liggen Doulimont, den mond van de Doule, Nieppe, waar over een honderd jaar alle bestuurlijke papieren waren in ‘t vlaamsch opgezet.

Talrijke oorkonden over Wytsgate bestaan in d’ archiven te Brussel, en te Brugge. Wie zal ze in ‘t licht geven? In de jaren 1300, is het van Atrecht komende en gaande over de Leie tot Comen, al door Wytsgate, dat de fransche legers Vlaanderen komen invallen.

Achter den slag van Cassel, waar Zannekin is gestorven, wordt de vrede met Brugge en met Iper tot Wytsgate geteekend. ‘Es tentes lez Wytsgate’, September 1328. Het is ook te Wytsgate dat, in November 1382, de overgave van Iper aan Karel VI gebeurde, eenige dagen voor Roosebeke.

Daar is hier nog eene plaatse die de name draagt van sterkte, en zijn name heeft gegeven aan eene herberg en eenen bosch, gelegen op de kalsijde van Iper naar Waasten, niet verre van Sint Eloi, al drie kanten door dalen begrensd: ten noorden door de hellinge die naar den Diependal loopt, ten westen door de bronnen van de Wambeke, ten zuiden door den polk of den poel, waar eene herberg staat, waarvan men ‘de Polka’ heeft gemaakt. Is het ook niet te peizen dat de herberg ‘les quatre rots’, bij Waasten, zijn zonderlinge name heeft gekregen ter eere van Philips de Valois of Karel VI, die de vierde koning zoude zijn?

Vele van onze oude munten en romeinsch aardwerk zijn te Wytsgate gevonden. Gisteren nog had ik in mijne hand munten van Philips den tweeden, en ook eene waarop ik dux burg en Ypris gelezen heb. Die vondsten waren zoo talrijk dat men kandelaarkes toogt in de kerke, met oude munten, uit d’offranden gelezen en naar de koper-gietene gedregcn, gegoten.

Het is geen eeuwe geleden. Wij zijn hier in eene van de oudbewoonste en beschaafste streken van Vlaanderen, vol eigenaardige namen, vol gedenkenissen. En gelijk alle oude steden, gelijk Brugge en Iper, bezit de streke een eigendommelijke beleefdheid en aangenaamheid van betrekking. Vechten en slaan, elders den Zondag zoo gemeen, is hier onbekend. Het volk bezit eenen aard dien ik zal uitdrukken met het duitsch ‘heiter’ en dat doet peizen op Westphalien en op den Rhijn, en waarvoor ik noch in ‘t fransch, noch in ‘t vlaamsch een uitdrukking vinde.

Voor slot, eene vrage. Wat is te zeggen ‘t watergat te Nieuwkerke; is het de waterstrate naar de Douve? Daar is te Wytsgate eene herberg genaamd ‘de Stoppe’, langs de oude brugstraat, die nu ten deele gedempt is, en die al Hollebeke rond naar de brugge van Comen liep. Geen questie hier van vlasch; ‘t zwijngelen en heeft hier nooit bestaan.

Uit ‘Rond den Heerd’ van 1882

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>