Zalve voor verbrandheid

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 years ago     487 Views     Leave your thoughts  

Neemt een nieuwe eerden steertpanne houdende een pinte nat, doet daarin een vierendeel roet of eene roetene keerse van een vierendeel, hoe ouder hoe beter, doet daarbij een maatjen olijfolie, laat dat te samen koken ; stelt het van het vuur en laat het stijf worden. Als er iemand verbrand is zoo is ‘t dat men maar juist en moet strijken met deze zalve ‘smorgens en ‘savonds, zoo het diep verbrand is, men mag daarbij gebruiken een plaaster van de bruine zalve na een of tweemaal strijken wordt den lijder zeer verlicht.

Het is ook zeer goed wat te mengelen met de brandzalve hetwelk samen zeer wél geneest. Deze zalve is ook zeer goed voor zieken die doorlegen zijn zij en moeten maar eensdaags gestreken zijn en een plaaster der bruine zalve daarop gelegd. De plaaster wat afgevaagd zijnde kunnen 3 a 4 dagen dienen, zelfs velen gebruiken geen plaaster.

Hetzelfde is ook goed voor de vorst als het niet open en is, strijkt ‘smorgens en ‘savonds een weinig en het zal wel genezen, en legt er een bruinen plaaster op, als of het blaren waren ‘ten zal niet opengaan en laat den plaaster liggen zonder om te zien. En open zijnde van den vorst is het goed met deze zalve te strijken en eenen bruinen plaaster daarop te leggen alle overanderen dag vermakende. Hoe zeer iemand ook gekweld is van de vorst zal op korten tijd genezen worden. Het is ook zeer goed wat brandzalve met Tritum te mengelen.

Zij is ook zeer goed voor vrouwen die zere tepels hebben, zij worden op zeer korten tijd genezen zonder veel pijne. Zij en kunnen daarenboven niets beter nemen en als er brand bij is, mengelt men er wat Tritum bij.

Voor personen die de spene hebben of grooten brand in het fondament en kunnen geenen beteren middel vinden dan met deze zalve te strijken, zij worden zeer licht genezen als dagelijksch ondervonden wordt. Ja zelfs verscheidene persoonen die jaren hadden gemarteld en van de chirurgijns verlaten waren geweest zijn op twee of drie dagen genezen geweest.

Idem voor personen die in kwaad weder armen aangezicht of lippen zeer vuile gesprongen hebben of kloven. Die strijken dezelfde voor slapen gaan zij zullen ‘sanderendaags genezen vinden.
Deze zalve is ook zeer goed voor die somwijlen waterblaeren hebben hetzij van verbrandheid of anderszins, die geeft maar met eene naalde wat openinge om het water uit te lopen, en strijken met deze zalve, zij zullen op korten tijd genezen zijn.

Deze zalve is ook zeer dikwijls gebruikt met Tritum als er iets is die moet opdrogen en genezen, ook is het goed voor kinders als zij smerten. Deze zalve is ook zeer goed voor de KERTESMERTE en om de voeten te bestrijken die door het gaan besmet zijn.

Voor kleine kinderen die grooten brand hebben van onder, neemt venkelkruid in wat rivierwater geweekt, dat wat gewarmd en erméé gewasschen, als ze uit de doeken zijn gedaan en dat wat gestreken met deze zalve worden zeer ligt genezen en den brand gepaseert.

De vrouwen die na het verlossen van kinderen of voor den arbeid geforceerd of somwijlen door onvoorzichtigheid de partij gekuist worden met deze brandzalve wat gestreken zijnde tot 2 of 3 maal worden dan genezen.

En voor de vrouwen die de zalve nog willen verbeteren, die nemen van deze brandzalve zoveel als van den balsem, mengelen; dat te samen en als er brand in is doet men er een weer Tritum, tot wat einde dan deze zalve onwaardeerlijk is. De nieuwgeboren kinderen grooten brand hebbende aan het navelken of dat niet genezende moet men maar met deze zalve strijken. Als iemand eenige kwaede humeuren aan het lichaam heeft of oploopinge hebben met ziltige waters en een lichaam krijgen als een chorse moet strijken met deze brandizalve gemengeld met wat Tritum en zal haast genezen zijn.

Om goeden tritum te maken:
Neemt een vierendeel Létarge fijn gemalen en een halve pinte azijn en een maatjen olijfolie
Dat samengedaan in een potkanne die van boven wijd is dat geroerd met een stokje dat in vier gespleten is. tot het al in een geroerd is en heel dik is ; het mag wel een weinig warm…

A. BONNEZ in Bachten de Kupe van januari 1967

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>