Zie ‘j gie ook van Izenberge tè?

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     452 Views     Leave your thoughts  

Respect voor d’oversten

Fretten Casteele van leper wos voor den oorlooge soldaat te Brugge en hadde ‘t zooverre gebrocht dat ‘n ie korporaal gerocht wos en dat ‘n mochte d’eerste instructies geeven aan de schachten.

‘Twee punten om te begunnen’, zei Fretten teegen zyn eerstelingen die vers in de kazerne binnengekommen waaren den dag d’r vooren. ‘Ten eersten, zwicht julder van ruzie te maaken ols je entwaar è pinte gaat drinken in d’herbergen, want ‘t kan gebeuren dat den eenen of den andere, flierefluuter den zot wil houden met den troep, maar je moet niet gebaaren da je ‘t hoort. En ten tweeden, houdt veele respect voor julder oversten, oltyd rechtuut saluweeren ols je d’r een teegenkomt, gelyk waar; en je gaat ze gemakkelyk kunnen uuthaalen uut ol d’ander, want ‘k gaan goed zeggen wuk voor bezondere kenteekens da z’ hebben hoe dat ‘t in mekaar zit met ol die sterren en striepen. Dat is ‘t bezonderste van d’eerste lesse da’k vandaage te geeven hebbe’.

En Fretten haalde ol de geleerde woorden voor den dag dat ‘n koste om aan de schachten è halfuure lang ‘t soldaatenleeven uuteen te doen.

Maar wien dat er daar niet ol te veele van mee ‘n droeg, dat wos Miesten Zwaenepoel uut Izenberge, oek een van de nieuwe schachtjes, die geheele gans weg met zyn gedachten niemendolle ‘n hoorde van ol die eksplikaatie, maar veele meer peinsde op Annatje Vliege, è pekzwart kraam, met è grooten truuzel haar ‘t hoope gebonden in è schoon peerdesteertje, en waarop dat ‘n ongehoord verliefd wos en waarmei dat ‘n ol meer of è jaar vryde.

En ols ‘n den eersten dag lesse en eksersitie deure hadde, en dat ‘n wel eeten hadde van den avond, peinsde Miesen, ik ‘n moeten mien hier niet forseeren, ‘k gaan ‘top mien gemak pakken. En ie ging t’ende den koer van de kazerne op zyn achterste teegen de muur zitten, geheel olleene, in de warmte van d’avondzunne.

‘t En deurde geen vuuf minuuten of Miesten zag daar an verre è dikken vent ofkommen, ol wuppen gelyk è oude boerevoiteure, met getten aan tot teegen z’n knieën, èlaaden met alle soorten van dekoraaties … ‘t wos den konel van de kazerne.

Miesten bekeek dat spel met è ooge half open en ‘ander geheele toe en peinsde: ‘potverkromme, dat ‘n is nog geen mul’ .. en bleef zitten in de positie gelyk of ‘n wos.

Maar den kolonel, die ondertusschen voor Miesten passeerde, en ferme in z’n vlerke geschooten wos omdat dien schacht niet ‘n roerde, viel stille en tierde: ‘Héwè zeg è keer … verken je gie mien niet dè?’

Miesten verschoot nog geen kleen beetje van dat buutengeweun geruchte … bekeek den kolonel van kop tot teen … ‘Neen ‘k maat’, zei Miesten …’zyt je gie misschien oek van Izenberge?….’

Uit ‘Al weerskanten van de Schreve’ (drukkerij Schoonaert 1974) – kluchten van Georges Candaele

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>